ورود مشاوران

لیست ������������������������������ برای فروش

کد: 1126
مسکوني
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 3,375,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 195

کد: -1
  
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 2,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
عجب گل

بازدید 220

کد: -1
  
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 2,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
عجب گل

بازدید 298

کد: -1
  
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ویلا
البرز
مرکزي ساوجبلاغ
---
چهارباغ شهرک...

بازدید 199

کد: 1109
مسکوني
قیمت کل: 122,500,000 تومان
هرمتر: 2,450,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
خيابان صاحب ...

بازدید 188

کد: 1122
مسکوني
قیمت کل: 125,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
بعد از اب مو...

بازدید 274

کد: 1114
مسکوني
قیمت کل: 220,500,000 تومان
هرمتر: 3,150,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
امام حسين
امام حسين

بازدید 242

کد: 1107
مسکوني
قیمت کل: 751,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

بازدید 247

کد: 1109
مسکوني
قیمت کل: 122,500,000 تومان
هرمتر: 2,450,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
خيابان صاحب ...

بازدید 254

کد: 1110
مسکوني
قیمت کل: 195,000,000 تومان
هرمتر: 2,900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
پاسدار گمنام

بازدید 595

کد: 1111
مسکوني
قیمت کل: 135,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
آب موتور

بازدید 275

کد: 1112
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خيابان امام ...

بازدید 249

کد: 1113
مسکوني
قیمت کل: 189,000,000 تومان
هرمتر: 3,150,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
امام حسين
امام حسين

بازدید 243

کد: 1115
مسکوني
قیمت کل: 204,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اصفهانک

بازدید 274

کد: 1117
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 252

کد: 1118
مسکوني
قیمت کل: 96,750,000 تومان
هرمتر: 2,150,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اتوبان محلاتي

بازدید 244

کد: -1
  
قیمت کل: 990,000,000 تومان
هرمتر: 33,000 تومان
نوع ملک: باغ
گلستان
ليوان
---
جاده شاه عباسی

بازدید 281

کد: 1104
مسکوني
قیمت کل: 160,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بلوار ابوذر

بازدید 281

کد: 1105
مسکوني
قیمت کل: 200,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بوار ابوذر

بازدید 252

کد: 1103
  
قیمت کل: 180,000,000 تومان
هرمتر: 2,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
پيروزي

بازدید 316

کد: 1102
مسکوني
قیمت کل: 195,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 226

کد: -1
  
قیمت کل: 320,000,000 تومان
هرمتر: 180,000 تومان
نوع ملک: ویلا
گيلان
استانه اشرفيه
---
خوش سیرت

بازدید 242

کد: 1098
مسکوني
قیمت کل: 588,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

بازدید 218

کد: 1099
مسکوني
قیمت کل: 300,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
نبرد شمالي

بازدید 222

کد: 1100
مسکوني
قیمت کل: 190,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 244

کد: 1101
مسکوني
قیمت کل: 360,000,000 تومان
هرمتر: 5,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 240

کد: 1096
مسکوني
قیمت کل: 360,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 231

کد: 1097
مسکوني
قیمت کل: 135,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 257

کد: 1095
مسکوني
قیمت کل: 124,000,000 تومان
هرمتر: 3,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 238

کد: 1094
مسکوني
قیمت کل: 450,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 236

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه