ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������ برای فروش

کد: 1193
مسکوني
قیمت کل: 270,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته ازادي

بازدید 252

کد: 1195
مسکوني
قیمت کل: 205,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 220

کد: 1191
مسکوني
قیمت کل: 155,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
ايستگاه مترو...

بازدید 209

کد: 1190
مسکوني
قیمت کل: 186,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 299

کد: 1187
مسکوني
قیمت کل: 261,900,000 تومان
هرمتر: 2,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته ازادي

بازدید 229

کد: 1189
مسکوني
قیمت کل: 179,400,000 تومان
هرمتر: 2,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
ميدان امام حسن

بازدید 232

کد: 1184
مسکوني
قیمت کل: 160,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 257

کد: 1185
مسکوني
قیمت کل: 297,500,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته ازادي

بازدید 327

کد: 1186
مسکوني تجاري
قیمت کل: 1,490,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 275

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
البرز
مهرشهر
---
مهر شهر

بازدید 260

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
شمس آباد

بازدید 313

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
---
نیاوران

بازدید 313

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: دفترکار
تهران
تهران
---
سهروردی شمالی

بازدید 313

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
البرز
مهرشهر
---
شبنم

بازدید 261

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
شمس آباد

بازدید 252

کد: 1183
مسکوني
قیمت کل: 156,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام پاسدار ...

بازدید 235

کد: 1168
مسکوني
قیمت کل: 140,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صاحب الزمان

بازدید 182

کد: 1176
مسکوني
قیمت کل: 162,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 222

کد: 1175
مسکوني
قیمت کل: 480,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 274

کد: 1174
مسکوني
قیمت کل: 115,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
اب موتور

بازدید 357

کد: 1176
مسکوني
قیمت کل: 162,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 239

کد: 1181
مسکوني
قیمت کل: 195,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 202

کد: 1177
مسکوني
قیمت کل: 220,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 287

کد: 1178
مسکوني
قیمت کل: 470,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 228

کد: 1165
مسکوني
قیمت کل: 246,500,000 تومان
هرمتر: 2,900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
خيابان صالحي

بازدید 270

کد: 1168
مسکوني
قیمت کل: 140,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صاحب الزمان

بازدید 265

کد: 1170
مسکوني
قیمت کل: 130,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
خيابان صالحي

بازدید 204

کد: 1171
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار ...
پرستار جنوبي

بازدید 327

کد: 1172
مسکوني
قیمت کل: 129,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي زينتي ا...
سر اسياب

بازدید 245

کد: -1
  
قیمت کل: 1,450,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
خرمشهر جنوبي

بازدید 241

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه