ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 1302
مسکوني
قیمت کل: 160,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
جانبازان غربي
جانبازان غربي

بازدید 281

کد: 1299
مسکوني
قیمت کل: 340,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 426

کد: 1300
مسکوني
قیمت کل: 130,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
شهميرزادي

بازدید 311

کد: 1301
مسکوني
قیمت کل: 290,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
آب موتور

بازدید 269

کد: 1303
تجاري
قیمت کل: 454,400,000 تومان
هرمتر: 14,200,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته آزادي

بازدید 311

کد: 1306
مسکوني
قیمت کل: 660,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
فرزانه

بازدید 309

کد: -1
  
قیمت کل: 8,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: خانه
اصفهان
---
کاوه

بازدید 330

کد: -1
  
قیمت کل: 6,600,000,000 تومان
هرمتر: 35,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
---
انقلاب

بازدید 220

کد: 1298
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 2,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته آزادي

بازدید 246

کد: 1295
  
قیمت کل: 145,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 259

کد: 1296
  
قیمت کل: 145,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 310

کد: 1297
  
قیمت کل: 377,650,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 293

کد: -1
  
قیمت کل: 144,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: خانه
مرکزي کبودراهنگ
---
18متري بحري

بازدید 256

کد: -1
  
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
---
استادمعين

بازدید 190

کد: -1
  
قیمت کل: 826,000,000 تومان
هرمتر: 7,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
---
نو بنياد خ ل...

بازدید 210

کد: 1288
  
قیمت کل: 265,600,000 تومان
هرمتر: 3,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 246

کد: 1289
  
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
ميدان 13 آبان

بازدید 262

کد: 1285
  
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 209

کد: 1284
مسکوني
قیمت کل: 125,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 290

کد: 1283
مسکوني
قیمت کل: 395,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته آزادي

بازدید 280

کد: 1282
مسکوني
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 362

کد: 1280
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
ميدان امام حسن

بازدید 294

کد: 1281
مسکوني
قیمت کل: 418,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 292

کد: -1
  
قیمت کل: 330,000,000 تومان
هرمتر: 5,500 تومان
نوع ملک: خانه
تهران
تهران
---
نبرد شمالی

بازدید 392

کد: 1279
مسکوني
قیمت کل: 162,450,000 تومان
هرمتر: 2,850,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
آب موتور

بازدید 287

کد: 1272
مسکوني
قیمت کل: 330,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 271

کد: 1274
مسکوني
قیمت کل: 110,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
آب موتور

بازدید 342

کد: 1275
مسکوني
قیمت کل: 398,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 261

کد: 1267
مسکوني
قیمت کل: 250,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد جنوبي علا...
علامه اميني

بازدید 268

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمين
نور
---
---

بازدید 297

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه