ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 3089
مسکوني
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
هرمتر: 13,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 186

کد: 3078
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اتوبان محلاتي

بازدید 191

کد: 3076
مسکوني
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
پاسدار گمنام

بازدید 158

کد: 3074
مسکوني
قیمت کل: 945,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
پاسدار گمنام

بازدید 177

کد: 3073
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
پيروزي

بازدید 194

کد: 3072
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
پيروزي

بازدید 179

کد: 3070
مسکوني
قیمت کل: 1,060,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 224

کد: 3066
مسکوني
قیمت کل: 1,287,000,000 تومان
هرمتر: 15,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
نرسيده به ام...

بازدید 180

کد: 3065
مسکوني
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر ازميد...

بازدید 184

کد: 3060
مسکوني
قیمت کل: 1,470,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 179

کد: 3059
مسکوني
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 215

کد: 3057
مسکوني
قیمت کل: 3,930,000,000 تومان
هرمتر: 27,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 159

کد: 3056
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
پيروزي

بازدید 180

کد: 3053
مسکوني
قیمت کل: 2,940,000,000 تومان
هرمتر: 28,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 171

کد: 3046
مسکوني
قیمت کل: 850,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 210

کد: 3045
مسکوني
قیمت کل: 772,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 180

کد: 3042
مسکوني
قیمت کل: 772,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 187

کد: 3040
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
مرکزي
آستانه
نبرد شمالي پاس...
بلوار شاهد

بازدید 181

کد: 3039
مسکوني
قیمت کل: 1,330,000,000 تومان
هرمتر: 17,360,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 172

کد: 3036
مسکوني
قیمت کل: 2,545,000,000 تومان
هرمتر: 25,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 188

کد: 3032
مسکوني
قیمت کل: 2,370,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد

بازدید 178

کد: 3031
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 16,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 177

کد: 3027
مسکوني
قیمت کل: 2,230,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
محلاتي

بازدید 110

کد: 3026
مسکوني
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 16,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
شهميرزادي

بازدید 109

کد: 3019
مسکوني
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 116

کد: 3018
مسکوني
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
هرمتر: 13,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 136

کد: 3016
مسکوني
قیمت کل: 1,118,000,000 تومان
هرمتر: 13,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 107

کد: 3014
مسکوني
قیمت کل: 1,567,000,000 تومان
هرمتر: 16,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 120

کد: 3013
تجاري
قیمت کل: 2,550,000,000 تومان
هرمتر: 85,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 202

کد: 3007
مسکوني
قیمت کل: 2,040,000,000 تومان
هرمتر: 19,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 122

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه