ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: باغ
کلوده
---
---

بازدید 269

کد: -1
  
قیمت کل: 330,000,000 تومان
هرمتر: 2,500 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
رودهن
---
خيابان باهنر

بازدید 402

کد: 1262
مسکوني
قیمت کل: 110,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي تاجري
حاج اميري

بازدید 455

کد: 1261
مسکوني
قیمت کل: 380,000,000 تومان
هرمتر: 3,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 247

کد: 1264
مسکوني
قیمت کل: 573,400,000 تومان
هرمتر: 4,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
مقداد

بازدید 376

کد: 1265
  
قیمت کل: 798,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
سيروس

بازدید 271

کد: 1259
مسکوني
قیمت کل: 372,400,000 تومان
هرمتر: 3,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 276

کد: 1266
مسکوني
قیمت کل: 480,000,000 تومان
هرمتر: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 231

کد: -1
  
قیمت کل: 155,000,000 تومان
هرمتر: 2,670,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
پاستور غربی

بازدید 216

کد: 1258
مسکوني
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 282

کد: -1
  
قیمت کل: 219,000,000 تومان
هرمتر: 2,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
سراج

بازدید 263

کد: 1251
مسکوني
قیمت کل: 145,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 274

کد: 1248
مسکوني
قیمت کل: 122,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 271

کد: 1250
مسکوني
قیمت کل: 130,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 298

کد: -1
  
قیمت کل: 550,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
مازندران
چالوس
---
محوطه كاخ

بازدید 262

کد: 1246
مسکوني
قیمت کل: 340,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 239

کد: -1
  
قیمت کل: 70,000,000 تومان
هرمتر: 400,000 تومان
نوع ملک: زمین
مازندران
امل
---
خ امام رضا ب...

بازدید 604

کد: 1241
مسکوني
قیمت کل: 162,400,000 تومان
هرمتر: 2,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
بلوار شاهد

بازدید 385

کد: 1242
مسکوني
قیمت کل: 211,500,000 تومان
هرمتر: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 237

کد: 1243
مسکوني
قیمت کل: 110,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 318

کد: 1234
مسکوني
قیمت کل: 195,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار ...
پرستار جنوبي

بازدید 251

کد: 1236
مسکوني
قیمت کل: 220,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي تاجري
پورعبدي

بازدید 632

کد: 1239
مسکوني
قیمت کل: 210,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صاحب الزمان

بازدید 292

کد: -1
  
قیمت کل: 155,000,000 تومان
هرمتر: 2,670,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
پاستور غربی ...

بازدید 283

کد: 1233
مسکوني
قیمت کل: 520,000,000 تومان
هرمتر: 4,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 249

کد: 1230
مسکوني
قیمت کل: 472,500,000 تومان
هرمتر: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار

بازدید 677

کد: 1227
تجاري
قیمت کل: 320,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
صاحب الزمان

بازدید 272

کد: 1228
مسکوني
قیمت کل: 265,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 285

کد: 1226
مسکوني
قیمت کل: 175,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 204

کد: 1222
مسکوني
قیمت کل: 235,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

بازدید 323

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه