ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 1551
مسکوني
قیمت کل: 165,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
نزديک بلوار ...

بازدید 196

کد: 1545
مسکوني
قیمت کل: 120,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 374

کد: 1539
مسکوني
قیمت کل: 132,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 326

کد: 1543
مسکوني
قیمت کل: 490,000,000 تومان
هرمتر: 5,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد

بازدید 323

کد: 1548
مسکوني
قیمت کل: 135,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 348

کد: 1549
مسکوني
قیمت کل: 982,500,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 316

کد: 1500
مسکوني
قیمت کل: 448,000,000 تومان
هرمتر: 4,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 324

کد: 1533
مسکوني
قیمت کل: 182,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
موتوراب

بازدید 295

کد: 1524
مسکوني
قیمت کل: 662,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 360

کد: 1522
مسکوني
قیمت کل: 329,000,000 تومان
هرمتر: 4,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 345

کد: 1523
مسکوني
قیمت کل: 660,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 381

کد: 1526
مسکوني
قیمت کل: 1,215,000,000 تومان
هرمتر: 12,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته آزادي

بازدید 385

کد: 1527
مسکوني
قیمت کل: 85,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
آب موتور

بازدید 397

کد: 1531
مسکوني
قیمت کل: 105,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

بازدید 311

کد: 1536
مسکوني
قیمت کل: 240,000,000 تومان
هرمتر: 4,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
تکيه اکبر آب...

بازدید 256

کد: 1537
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
قره ياضي

بازدید 280

کد: 1524
مسکوني
قیمت کل: 662,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 183

کد: -1
  
قیمت کل: 350,000,000 تومان
هرمتر: 2,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
مرکزي کرج
---
شهرك بنفشه

بازدید 293

کد: 1522
مسکوني
قیمت کل: 329,000,000 تومان
هرمتر: 4,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 131

کد: 1517
مسکوني
قیمت کل: 120,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار پاسدار گ...
پاسدار گمنام

بازدید 367

کد: 1518
تجاري
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 447

کد: 1521
مسکوني
قیمت کل: 950,000,000 تومان
هرمتر: 7,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر ها

بازدید 415

کد: 1517
مسکوني
قیمت کل: 120,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار پاسدار گ...
پاسدار گمنام

بازدید 209

کد: 1510
مسکوني
قیمت کل: 627,000,000 تومان
هرمتر: 5,900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 330

کد: 1504
مسکوني
قیمت کل: 113,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 341

کد: 1507
مسکوني
قیمت کل: 178,200,000 تومان
هرمتر: 2,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبد شمالي

بازدید 344

کد: 1511
مسکوني
قیمت کل: 490,000,000 تومان
هرمتر: 4,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 324

کد: 1514
مسکوني
قیمت کل: 225,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 349

کد: 1516
مسکوني
قیمت کل: 420,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
ميدان امام حسن

بازدید 340

کد: 1507
مسکوني
قیمت کل: 178,200,000 تومان
هرمتر: 2,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبد شمالي

بازدید 173

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه