ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 1051
مسکوني
قیمت کل: 155,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 350

کد: 1005
مسکوني
قیمت کل: 238,000,000 تومان
هرمتر: 3,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
خ غفاري

بازدید 264

کد: 1006
مسکوني
قیمت کل: 110,000,000 تومان
هرمتر: 2,900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
خ ملاپور

بازدید 210

کد: 1007
مسکوني
قیمت کل: 247,900,000 تومان
هرمتر: 3,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 262

کد: 1008
مسکوني
قیمت کل: 292,600,000 تومان
هرمتر: 3,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 264

کد: 1010
مسکوني
قیمت کل: 260,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 230

کد: 1011
مسکوني
قیمت کل: 369,350,000 تومان
هرمتر: 4,150,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 238

کد: 1042
مسکوني
قیمت کل: 268,800,000 تومان
هرمتر: 4,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
افراسيابي شم...

بازدید 242

کد: 1049
مسکوني
قیمت کل: 140,000,000 تومان
هرمتر: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 230

کد: 1044
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 5,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
خيابان ميثم

بازدید 227

کد: 1013
مسکوني
قیمت کل: 145,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 243

کد: 1014
مسکوني
قیمت کل: 142,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شالي

بازدید 296

کد: 1017
مسکوني
قیمت کل: 190,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

بازدید 281

کد: 1042
مسکوني
قیمت کل: 268,800,000 تومان
هرمتر: 4,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
افراسيابي شم...

بازدید 230

کد: 1039
مسکوني
قیمت کل: 479,400,000 تومان
هرمتر: 5,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نيروي ه...
ششم نيروزي ه...

بازدید 419

کد: 1035
مسکوني
قیمت کل: 180,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 280

کد: 1036
مسکوني
قیمت کل: 135,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
آب موتور

بازدید 451

کد: 1033
مسکوني
قیمت کل: 141,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
خيابان صالحي

بازدید 278

کد: 1026
مسکوني
قیمت کل: 135,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اسلامي پور

بازدید 255

کد: 1024
مسکوني
قیمت کل: 201,500,000 تومان
هرمتر: 3,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بوستان بلوار...

بازدید 312

کد: 1022
مسکوني
قیمت کل: 436,500,000 تومان
هرمتر: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 288

کد: 1019
مسکوني
قیمت کل: 145,000,000 تومان
هرمتر: 2,900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدارگمنام ...

بازدید 263

کد: 1016
مسکوني
قیمت کل: 105,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 257

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه