ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 1094
مسکوني
قیمت کل: 450,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 240

کد: 1093
مسکوني
قیمت کل: 240,000,000 تومان
هرمتر: 3,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
خ غفاري

بازدید 240

کد: -1
  
قیمت کل: 257,400,000 تومان
هرمتر: 2,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
خاوران،ذوالف...

بازدید 232

کد: -1
  
قیمت کل: 290,000,000 تومان
هرمتر: 200,000 تومان
نوع ملک: زمین
تهران
فيروزکوه
---
پاسداران

بازدید 229

کد: 1090
مسکوني
قیمت کل: 480,000,000 تومان
هرمتر: 4,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 270

کد: 1091
مسکوني
قیمت کل: 495,000,000 تومان
هرمتر: 4,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بلوار شاهد

بازدید 259

کد: 1088
مسکوني
قیمت کل: 310,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 334

کد: 1085
مسکوني
قیمت کل: 200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 290

کد: 1083
مسکوني
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 255

کد: -1
  
قیمت کل: 2,120,000 تومان
هرمتر: 1,900 تومان
نوع ملک: آپارتمان
قزوين
قزوين
---
پونک مصیب مر...

بازدید 348

کد: 1092
مسکوني
قیمت کل: 115,000,000 تومان
هرمتر: 2,450,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شکوفه
مينا شمالي

بازدید 257

کد: 1078
مسکوني
قیمت کل: 160,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 242

کد: 1074
مسکوني
قیمت کل: 295,000,000 تومان
هرمتر: 5,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي خيابان ...
کليني

بازدید 248

کد: 1075
  
قیمت کل: 675,000,000 تومان
هرمتر: 25,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 223

کد: 1073
مسکوني
قیمت کل: 300,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صاحب الزمان

بازدید 234

کد: 1072
مسکوني
قیمت کل: 290,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 266

کد: -1
  
قیمت کل: 359,000,000 تومان
هرمتر: 2,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
بین میدان قی...

بازدید 264

کد: 1069
مسکوني
قیمت کل: 120,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
آب موتور

بازدید 253

کد: 1071
  
قیمت کل: 780,000,000 تومان
هرمتر: 65,000 تومان
نوع ملک: زمين مزروعي
تهران
شهريار
---
کيلومتر 10 ش...

بازدید 250

کد: 1068
  
قیمت کل: 120,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
شکوفه

بازدید 261

کد: -1
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمین
تهران
تهران
---
فرجام

بازدید 231

کد: 1062
تجاري
قیمت کل: 565,000,000 تومان
هرمتر: 10,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
خاوران اتابک (...
نفيس

بازدید 631

کد: 1066
مسکوني
قیمت کل: 212,000,000 تومان
هرمتر: 2,650,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
خيابان صالحي

بازدید 289

کد: 1067
مسکوني
قیمت کل: 160,000,000 تومان
هرمتر: 3,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
خيابان صالحي

بازدید 249

کد: 1064
مسکوني
قیمت کل: 185,000,000 تومان
هرمتر: 3,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 282

کد: 1061
مسکوني
قیمت کل: 519,800,000 تومان
هرمتر: 4,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بلوار شاهد

بازدید 291

کد: 1058
مسکوني
قیمت کل: 140,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد قيام

بازدید 215

کد: 1057
مسکوني
قیمت کل: 100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بروجردي
بروجردي

بازدید 427

کد: 1056
مسکوني
قیمت کل: 416,000,000 تومان
هرمتر: 3,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 268

کد: 1054
مسکوني
قیمت کل: 448,000,000 تومان
هرمتر: 4,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 270

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه