ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 1225
مسکوني
قیمت کل: 243,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 252

کد: -1
  
قیمت کل: 2,500,000 تومان
هرمتر: 1,000,000 تومان
نوع ملک: خانه
اردبيل
اردبيل
---
فردوسی

بازدید 300

کد: 1220
مسکوني
قیمت کل: 165,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 231

کد: 1221
مسکوني
قیمت کل: 330,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 206

کد: 1217
مسکوني
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
نزديک بلوار ...

بازدید 214

کد: 1218
مسکوني
قیمت کل: 210,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
غياثي

بازدید 254

کد: 1219
مسکوني
قیمت کل: 220,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين پل چهارم...

بازدید 250

کد: 1213
مسکوني
قیمت کل: 250,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي تاجري
تاجري

بازدید 221

کد: 1215
مسکوني
قیمت کل: 115,275,000 تومان
هرمتر: 2,650,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ا...
اب موتور

بازدید 243

کد: -1
  
قیمت کل: 106,000,000 تومان
هرمتر: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
علی آباد شما...

بازدید 272

کد: 1212
مسکوني
قیمت کل: 178,200,000 تومان
هرمتر: 2,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 245

کد: 1210
مسکوني
قیمت کل: 504,000,000 تومان
هرمتر: 4,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 232

کد: 1211
مسکوني
قیمت کل: 125,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 287

کد: -1
  
قیمت کل: 75 تومان
هرمتر: 5,000,000 تومان
نوع ملک: زمین
تهران
تهران
---
جنت اباد

بازدید 229

کد: -1
  
قیمت کل: 155,000,000 تومان
هرمتر: 2,670,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
پاستور

بازدید 270

کد: 1204
مسکوني
قیمت کل: 140,000,000 تومان
هرمتر: 2,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 265

کد: 1175
مسکوني
قیمت کل: 480,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 231

کد: 1196
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي خ دريا ...
ميدان باغچه ...

بازدید 224

کد: 1197
مسکوني
قیمت کل: 300,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 219

کد: 1199
مسکوني
قیمت کل: 193,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بلوار شاهد

بازدید 220

کد: 1200
مسکوني
قیمت کل: 290,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 241

کد: 1201
مسکوني
قیمت کل: 130,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فتح الهي

بازدید 221

کد: 1202
مسکوني
قیمت کل: 135,200,000 تومان
هرمتر: 2,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 244

کد: 1203
مسکوني تجاري
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

بازدید 298

کد: 1205
مسکوني
قیمت کل: 334,400,000 تومان
هرمتر: 3,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 253

کد: 1207
مسکوني
قیمت کل: 219,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 263

کد: 1209
مسکوني
قیمت کل: 132,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 280

کد: -1
  
قیمت کل: 175,000,000 تومان
هرمتر: 460,000 تومان
نوع ملک: زمین
مازندران
نوشهر
---
لتینگان

بازدید 222

کد: -1
  
قیمت کل: 136,000,000 تومان
هرمتر: 1,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
مازندران
ساري
---
کوی سیداشهدا

بازدید 209

کد: -1
  
قیمت کل: 740,000,000 تومان
هرمتر: 8,600,000 تومان
نوع ملک: دفترکار
تهران
تهران
---
قلهك

بازدید 286

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه