ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 1417
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

بازدید 488

کد: 1424
مسکوني
قیمت کل: 230,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پارک نارنج

بازدید 404

کد: -1
  
قیمت کل: 105,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
بومهن
---
---

بازدید 264

کد: -1
  
قیمت کل: 105,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
---
---

بازدید 314

کد: 1402
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام

بازدید 294

کد: 1399
مسکوني
قیمت کل: 350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نيروي ه...
نيرو هوايي

بازدید 303

کد: 1403
مسکوني
قیمت کل: 412,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
افراسيابي

بازدید 288

کد: 1403
مسکوني
قیمت کل: 412,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
افراسيابي

بازدید 177

کد: -1
  
قیمت کل: 340,000,000 تومان
هرمتر: 3,400,000 تومان
نوع ملک: خانه
تهران
---
احد

بازدید 332

کد: 1390
مسکوني
قیمت کل: 187,600,000 تومان
هرمتر: 2,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قبل از اب مو...

بازدید 287

کد: 1386
مسکوني
قیمت کل: 450,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 315

کد: 1387
مسکوني
قیمت کل: 330,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 321

کد: 1388
مسکوني
قیمت کل: 169,600,000 تومان
هرمتر: 3,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 309

کد: 1389
مسکوني
قیمت کل: 576,000,000 تومان
هرمتر: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پيروزي

بازدید 290

کد: 1391
مسکوني
قیمت کل: 255,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 317

کد: 1395
اداري
قیمت کل: 700,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 234

کد: 1396
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 285

کد: 1397
مسکوني
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 253

کد: -1
  
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 136,000 تومان
نوع ملک: باغ
هشتگرد
---
تهراندشت

بازدید 348

کد: 1374
مسکوني
قیمت کل: 240,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پيروزي

بازدید 283

کد: 1376
مسکوني
قیمت کل: 175,000,000 تومان
هرمتر: 3,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پيروزي

بازدید 290

کد: 1377
مسکوني
قیمت کل: 331,600,000 تومان
هرمتر: 3,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 260

کد: 1364
مسکوني
قیمت کل: 310,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
خيابان غفاري

بازدید 296

کد: 1365
مسکوني
قیمت کل: 142,600,000 تومان
هرمتر: 2,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
شهيد انورزاده
بي سيم غربي

بازدید 245

کد: 1367
مسکوني
قیمت کل: 225,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 266

کد: 1371
مسکوني
قیمت کل: 180,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
خ کياني

بازدید 269

کد: -1
  
قیمت کل: 93,500,000 تومان
هرمتر: 850,000 تومان
نوع ملک: زمين
جويبار
---
جويبار به به...

بازدید 450

کد: -1
  
قیمت کل: 1,422,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
اردبيل
---
خيابان مقدس ...

بازدید 270

کد: 1359
مسکوني
قیمت کل: 90,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي سرآسياب
سرآسياب

بازدید 406

کد: 1361
مسکوني
قیمت کل: 131,600,000 تومان
هرمتر: 2,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته آزادي

بازدید 271

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه