ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برای فروش

کد: 3248
مسکوني
قیمت کل: 800,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
کوچه هاي عار...

بازدید 195

کد: 3246
مسکوني
قیمت کل: 580,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي تاجري
ميدان تاجگذا...

بازدید 298

کد: 3244
مسکوني
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه آخوندي

بازدید 171

کد: 3242
مسکوني
قیمت کل: 3,575,000,000 تومان
هرمتر: 27,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
پاسدار گمنام

بازدید 172

کد: 3241
مسکوني
قیمت کل: 2,610,000,000 تومان
هرمتر: 29,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 169

کد: 3238
مسکوني
قیمت کل: 950,000,000 تومان
هرمتر: 19,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
دهم فروردين

بازدید 162

کد: 3237
مسکوني
قیمت کل: 1,010,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستارجنوبي

بازدید 160

کد: 3233
مسکوني
قیمت کل: 2,250,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
متروي پيروزي

بازدید 155

کد: 3232
مسکوني
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
هرمتر: 24,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
بر فتح الهي

بازدید 153

کد: 3224
مسکوني
قیمت کل: 1,327,000,000 تومان
هرمتر: 22,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد جنوبي
---

بازدید 169

کد: 3217
مسکوني
قیمت کل: 1,155,000,000 تومان
هرمتر: 17,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
کوچه ستايش

بازدید 160

کد: 3212
مسکوني
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين پل دوم و...

بازدید 163

کد: 3211
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 19,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
کوچه هاي بوس...

بازدید 150

کد: 3209
مسکوني
قیمت کل: 3,780,000,000 تومان
هرمتر: 45,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي خ جعفرن...
بعد از تقاطع...

بازدید 291

کد: 3208
مسکوني
قیمت کل: 1,680,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بروجردي
ميدان بروجردي

بازدید 138

کد: 3201
مسکوني
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 161

کد: 3200
مسکوني
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
هرمتر: 21,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبردشمالي

بازدید 142

کد: 3199
مسکوني
قیمت کل: 930,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

بازدید 132

کد: 3197
مسکوني
قیمت کل: 1,840,000,000 تومان
هرمتر: 24,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 135

کد: 3190
مسکوني
قیمت کل: 6,200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي
شهيدپورمند

بازدید 269

کد: 3187
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
افراسيابي

بازدید 151

کد: 3185
مسکوني
قیمت کل: 3,740,000,000 تومان
هرمتر: 28,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 152

کد: 3184
مسکوني
قیمت کل: 6,200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي
شهيد پورمند

بازدید 293

کد: 3183
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 19,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 152

کد: 3182
مسکوني
قیمت کل: 12,350,000,000 تومان
هرمتر: 65,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 312

کد: 3173
مسکوني
قیمت کل: 880,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
زينتي افخم

بازدید 148

کد: 3172
مسکوني
قیمت کل: 2,350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
ميدان قيام
ميدان قيام

بازدید 160

کد: 3170
مسکوني
قیمت کل: 1,085,000,000 تومان
هرمتر: 17,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 148

کد: 3166
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 21,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 144

کد: 3165
تجاري
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
هرمتر: 91,300,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي همايون ...
بر همايون

بازدید 319

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه