ورود مشاوران

لیست آپارتمان برای فروش

کد: 3212
مسکوني
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين پل دوم و...

بازدید 95

کد: 3211
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 19,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
کوچه هاي بوس...

بازدید 83

کد: 3208
مسکوني
قیمت کل: 1,680,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بروجردي
ميدان بروجردي

بازدید 81

کد: 3201
مسکوني
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 92

کد: 3200
مسکوني
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
هرمتر: 21,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبردشمالي

بازدید 79

کد: 3199
مسکوني
قیمت کل: 930,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

بازدید 74

کد: 3197
مسکوني
قیمت کل: 1,840,000,000 تومان
هرمتر: 24,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 78

کد: 3187
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
افراسيابي

بازدید 88

کد: 3185
مسکوني
قیمت کل: 3,740,000,000 تومان
هرمتر: 28,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 89

کد: 3183
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 19,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 82

کد: 3173
مسکوني
قیمت کل: 880,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
زينتي افخم

بازدید 78

کد: 3172
مسکوني
قیمت کل: 2,350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
ميدان قيام
ميدان قيام

بازدید 89

کد: 3170
مسکوني
قیمت کل: 1,085,000,000 تومان
هرمتر: 17,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 87

کد: 3166
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 21,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 84

کد: 3163
مسکوني
قیمت کل: 1,458,000,000 تومان
هرمتر: 27,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
پاسدار گمنام

بازدید 68

کد: 3161
مسکوني
قیمت کل: 1,450,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 66

کد: 3159
مسکوني
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 57

کد: 3157
مسکوني
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ا...
تکيه اکبر آب...

بازدید 61

کد: 3156
مسکوني
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبي اکرم

بازدید 65

کد: 3153
مسکوني
قیمت کل: 2,884,000,000 تومان
هرمتر: 26,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 52

کد: 3151
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 56

کد: 3148
مسکوني
قیمت کل: 4,200,000,000 تومان
هرمتر: 33,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي همايون ...
پيروزي

بازدید 53

کد: 3146
مسکوني
قیمت کل: 2,370,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
محلاتي

بازدید 64

کد: 3144
مسکوني
قیمت کل: 1,370,000,000 تومان
هرمتر: 16,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
پاسدار گمنام

بازدید 63

کد: 3142
مسکوني
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
نبرد شمالي

بازدید 54

کد: 3133
مسکوني
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اتوبان محلاتي

بازدید 53

کد: 3132
مسکوني
قیمت کل: 1,197,000,000 تومان
هرمتر: 21,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 67

کد: 3130
مسکوني
قیمت کل: 1,340,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 54

کد: 3122
مسکوني
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 58

کد: 3121
مسکوني
قیمت کل: 2,935,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
پاسدار گمنام

بازدید 66

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه