ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 3457
تجاري
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
هرمتر: 115,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پاسدار گمنام
بر پاسدار گم...

بازدید 16

کد: 3444
مسکوني
قیمت کل: 2,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 22

کد: 3446
مسکوني
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 18

کد: 3449
مسکوني
رهن: 640,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 22

کد: 3448
مسکوني
رهن: 600,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 20

کد: 3447
مسکوني
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

بازدید 21

کد: 3441
مسکوني
رهن: 220,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 19

کد: 3438
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 25

کد: 3437
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 26

کد: 3435
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي
امام حسن

بازدید 23

کد: 3434
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان تفحص

بازدید 27

کد: 2999
مسکوني
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 21

کد: 3431
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

بازدید 26

کد: 3423
مسکوني
رهن: 450,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صادقي

بازدید 30

کد: 2882
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,900,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
هفده شهريور خا...
هفده شهريور

بازدید 23

کد: 3422
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين پل دوم و...

بازدید 25

کد: 3420
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد جنوبي علا...
علامه اميني

بازدید 29

کد: 3418
مسکوني
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
پاسدار گمنام...

بازدید 26

کد: 3413
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 5,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شما...

بازدید 23

کد: 3392
مسکوني
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شما...

بازدید 26

کد: 3409
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
انتهاي فرشته

بازدید 25

کد: 3403
مسکوني
رهن: 170,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي تاجري
---

بازدید 28

کد: 3402
مسکوني
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 23

کد: 3401
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام

بازدید 22

کد: 3400
مسکوني
رهن: 280,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميرمحمدي

بازدید 20

کد: 3365
مسکوني
رهن: 700,000,000 تومان
اجاره: 110,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 20

کد: 3361
اداري
رهن: 220,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
پيروزي
بر خ اصلي پي...

بازدید 18

کد: 3353
مسکوني
رهن: 180,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 18

کد: 3351
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
خيابان صاحب ...

بازدید 20

کد: 3350
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 3,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
حسن محمدي

بازدید 19

کد: 3399
مسکوني
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
پيروزي مقداد

بازدید 18

کد: 3378
تجاري
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام

بازدید 19

کد

بازدید

3449

22

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 640,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

3448

20

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 600,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

3447

21

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 300,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

کد

بازدید

3441

19

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 55
رهن: 220,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

3438

25

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 56
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

کد

بازدید

3435

23

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي
امام حسن

کد

بازدید

3434

27

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 51
رهن: 100,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان تفحص

کد

بازدید

3423

30

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 95
رهن: 450,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صادقي

کد

بازدید

3422

25

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 57
رهن: 100,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين پل دوم و سوم

کد

بازدید

3420

29

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 70
رهن: 100,000,000
اجاره: 6,000,000
تهران
تهران
نبرد جنوبي علا...
علامه اميني

کد

بازدید

3418

26

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 124
رهن: 300,000,000
اجاره: 6,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
پاسدار گمنام غ...

کد

بازدید

3413

23

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 62
رهن: 40,000,000
اجاره: 5,100,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

3392

26

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 54
قیمت کل:  1,400,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

3409

25

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 72
رهن: 100,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
انتهاي فرشته

کد

بازدید

3403

28

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 58
رهن: 170,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي تاجري
---

کد

بازدید

-1

2212

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 330
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  850,000
مرکزي کرج
---
سياهکلان

کد

بازدید

3437

26

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 101
رهن: 60,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

3431

26

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

کد

بازدید

3341

213

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 70,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي همايون (کريمشاهيان)
---

کد

بازدید

3343

190

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
قیمت کل:  9,000,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

3252

273

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 32
قیمت کل:  480,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام خيابان صالحي
---

کد

بازدید

3246

280

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 38
قیمت کل:  580,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي تاجري
ميدان تاجگذاري

کد

بازدید

3209

271

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 84
قیمت کل:  3,780,000,000
هرمتر:  45,000,000
تهران
تهران
پيروزي خ جعفرنژاد
بعد از تقاطع فرزانه

کد

بازدید

3190

245

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 163
قیمت کل:  6,200,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي
شهيدپورمند

کد

بازدید

3184

270

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 163
قیمت کل:  6,200,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي
شهيد پورمند

کد

بازدید

3182

297

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 190
قیمت کل:  12,350,000,000
هرمتر:  65,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام جنوبي

کد

بازدید

3254

254

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
لرستان

کد

بازدید

3240

276

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 71
رهن: 35,000,000
اجاره: 2,300,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
نبرد شمالي

کد

بازدید

3235

292

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي تاجري
بر خيابان تاجري

کد

بازدید

3229

255

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 85
رهن: 200,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
ائمه اطهار

کد

بازدید

3225

256

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 55
رهن: 60,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام خيابان صالحي
کوچه هاي صالحي

کد

بازدید

3378

100

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 0
رهن: 25,000,000
اجاره: 5,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

3361

18

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 53
رهن: 220,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي
بر خ اصلي پيروزي

کد

بازدید

3378

19

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 0
رهن: 25,000,000
اجاره: 5,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

3282

394

نوع: اداري
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  670,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
بعد از امام علي

کد

بازدید

3279

293

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 12
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام جنوبي

کد

بازدید

3165

296

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 23
قیمت کل:  2,100,000,000
هرمتر:  91,300,000
تهران
تهران
پيروزي همايون (کريمشاهيان)
بر همايون

کد

بازدید

3152

369

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 20
قیمت کل:  2,000,000,000
هرمتر:  100,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدارگمنام

کد

بازدید

3250

310

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 200,000,000
اجاره: 10,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
انتهاي خ پرستارجنوبي

کد

بازدید

3230

282

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 40
رهن: 160,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي عارف شمالي(مخبر)
بعد از عارف شمالي

کد

بازدید

3221

272

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 25
رهن: 130,000,000
اجاره: 8,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
بر نبردشمالي

کد

بازدید

3210

281

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 15
رهن: 50,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
بر ائمه اطهار

کد

بازدید

3188

298

نوع: اداري
کاربری: تجاري
مساحت: 600
رهن: 0
اجاره: 600,000
تهران
تهران
افسريه
ميدان مالک اشتر

کد

بازدید

3186

301

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 23
رهن: 30,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
بعد از پل دوم عبر پياده

کد

بازدید

3164

236

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 23
رهن: 230,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي همايون (کريمشاهيان)
بر همايون

کد

بازدید

3137

271

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 25
رهن: 50,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي خيابان صاحب الزمان
صاحب الزمان

کد

بازدید

-1

865

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 39000
قیمت کل:  3,200,000,000
هرمتر:  0
فرحناز
---
---

کد

بازدید

-1

892

نوع: ويلا
کاربری:
مساحت: 0
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
---
گيشا

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه