ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 3346
مسکوني
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
داميار

بازدید 21

کد: 3345
مسکوني
قیمت کل: 1,675,000,000 تومان
هرمتر: 25,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام شمالي

بازدید 19

کد: 3344
مسکوني
قیمت کل: 900,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
شاه آبادي

بازدید 19

کد: 3341
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي همايون ...
---

بازدید 56

کد: 3342
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 65

کد: 3343
مسکوني
قیمت کل: 9,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 35

کد: 3286
مسکوني
قیمت کل: 1,950,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي نبر...

بازدید 149

کد: 3284
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 161

کد: 3283
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
کوچه هاي شهر...

بازدید 147

کد: 3282
تجاري
قیمت کل: 670,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
بعد از امام ...

بازدید 227

کد: 3278
مسکوني
قیمت کل: 1,140,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
کوچه هاي شاه...

بازدید 154

کد: 3275
مسکوني
قیمت کل: 1,976,000,000 تومان
هرمتر: 26,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
فرخي(صادقي)

بازدید 122

کد: 3274
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 22,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي نبر...

بازدید 143

کد: 3272
مسکوني
قیمت کل: 700,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
کندي

بازدید 143

کد: 3271
مسکوني
قیمت کل: 2,150,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صاحب الزمان

بازدید 146

کد: 3270
مسکوني
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
هرمتر: 21,666,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

بازدید 146

کد: 3269
مسکوني
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
هرمتر: 26,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
شاه آبادي

بازدید 140

کد: 3260
مسکوني
قیمت کل: 2,600,000,000 تومان
هرمتر: 25,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 138

کد: 3266
مسکوني
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
هرمتر: 21,428,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
داميار

بازدید 134

کد: 3265
مسکوني
قیمت کل: 3,800,000,000 تومان
هرمتر: 36,190,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 154

کد: 3261
مسکوني
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
هرمتر: 25,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 117

کد: 3257
مسکوني
قیمت کل: 800,000,000 تومان
هرمتر: 16,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
کوچه هاي شاه...

بازدید 154

کد: 3280
مسکوني
رهن: 110,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
کوچه هاي فتح...

بازدید 161

کد: 3288
مسکوني
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام شمالي

بازدید 165

کد: 3281
مسکوني
رهن: 280,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 145

کد: 3279
تجاري
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 136

کد: 3277
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

بازدید 158

کد: 3276
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
کوچه هاي صاح...

بازدید 123

کد: 3273
مسکوني
رهن: 120,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 144

کد: 3268
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي نبر...

بازدید 147

کد: 3267
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 123

کد: 3264
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي بلو...
---

بازدید 145

کد

بازدید

2450

101

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 57
رهن: 70,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

کد

بازدید

2534

181

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 73
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2531

180

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 53
قیمت کل:  700,000,000
هرمتر:  12,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد

کد

بازدید

2527

184

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 63
قیمت کل:  500,000,000
هرمتر:  7,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2526

182

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 75
قیمت کل:  790,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
کياني

کد

بازدید

2525

193

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 36
قیمت کل:  250,000,000
هرمتر:  6,900,000
تهران
تهران
پيروزي
عادلي

کد

بازدید

2524

179

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 138
قیمت کل:  2,033,000,000
هرمتر:  14,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

کد

بازدید

2519

184

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 168
قیمت کل:  3,104,000,000
هرمتر:  18,000,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلکه اول مغداد

کد

بازدید

2517

180

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 68
قیمت کل:  700,000,000
هرمتر:  10,200,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بلوار ابوذر

کد

بازدید

2516

192

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 48.5
قیمت کل:  520,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

2514

175

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
قیمت کل:  710,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

کد

بازدید

2513

181

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 110
قیمت کل:  10,200,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

کد

بازدید

2512

169

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 108
قیمت کل:  1,404,000,000
هرمتر:  13,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبردشمالي

کد

بازدید

2507

187

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
قیمت کل:  600,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

کد

بازدید

2504

189

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 54
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  11,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

کد

بازدید

-1

1712

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 330
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  850,000
مرکزي کرج
---
سياهکلان

کد

بازدید

2456

277

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 188
قیمت کل:  400,000,000
هرمتر:  2,127,000
البرز
کرج
مشکين دشت
مشکين دشت

کد

بازدید

2488

161

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 200,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2479

159

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
دروديان

کد

بازدید

2446

164

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 110
رهن: 45,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

2442

177

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 150,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
دهم فروردين

کد

بازدید

2379

243

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 80
رهن: 40,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام جنوبي

کد

بازدید

2349

241

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 70
رهن: 50,000,000
اجاره: 8,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

2347

229

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

2317

280

نوع: ويلايي
کاربری:
مساحت: 160
قیمت کل:  3,500,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

2284

256

نوع: ويلايي
کاربری:
مساحت: 60
قیمت کل:  900,000,000
هرمتر:  15,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي خيابان صاحب الزمان
انتها

کد

بازدید

2275

323

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 44
قیمت کل:  660,000,000
هرمتر:  15,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فتح الهي شمالي
اهنگ

کد

بازدید

2233

328

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 180
قیمت کل:  2,500,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
نبرد جنوبي
نبرد جنوبي

کد

بازدید

2213

342

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 30,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

2206

370

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 55
رهن: 15,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2198

405

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 104
رهن: 90,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2477

326

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 20
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
صاحب الزمان

کد

بازدید

2444

326

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 17
رهن: 150,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2443

317

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 25
رهن: 250,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2401

475

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 50
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي شيوا
خيابان داورزني(شيوا)

کد

بازدید

2384

358

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 32
رهن: 200,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2342

389

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 15
رهن: 6,000,000
اجاره: 700,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام آب موتور
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2298

409

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 22
قیمت کل:  1,650,000,000
هرمتر:  75,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

2302

360

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 30
رهن: 45,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان تفحص

کد

بازدید

2235

480

نوع: اداري
کاربری: مسکوني
مساحت: 59
قیمت کل:  450,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2156

513

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 51
قیمت کل:  1,800,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدتر گمنام
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2135

462

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 120
رهن: 80,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي
قلکه لوزي

کد

بازدید

2116

485

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 24
رهن: 130,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي)
ميثم

کد

بازدید

2136

456

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 97
رهن: 80,000,000
اجاره: 1,700,000
تهران
تهران
پيروزي امام علي
پيروزي

کد

بازدید

2135

462

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 120
رهن: 80,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي
قلکه لوزي

کد

بازدید

2116

455

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 24
رهن: 130,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي)
ميثم

کد

بازدید

-1

708

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 39000
قیمت کل:  3,200,000,000
هرمتر:  0
فرحناز
---
---

کد

بازدید

-1

740

نوع: ويلا
کاربری:
مساحت: 0
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
---
گيشا

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه