ورود مشاوران

کد ملک 2986

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پيروزي کوچه نبرد شمالي

هرمتر 14,000,000   تومان

مبلغ کل 615,000,000