ورود مشاوران

کد ملک 2982

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان نبرد شمالي کوچه قيام شمالي

هرمتر 24,000,000   تومان

مبلغ کل 2,700,000,000   تومان