ورود مشاوران

کد ملک 2974

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان نبرد شمالي کوچه قيام

هرمتر 23,000,000   تومان

مبلغ کل 3,280,000,000   تومان