ورود مشاوران

کد ملک 2970

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان صالحي کوچه فرخي

هرمتر 13,500,000   تومان

مبلغ کل 934,000