ورود مشاوران

کد ملک 2948

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پاسدار گمنام کوچه فرشته ازادي

هرمتر 18,000,000   تومان

مبلغ کل 2,318,000,000   تومان