ورود مشاوران

کد ملک 2945

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پاسدار گمنام کوچه بلوار شاهد

هرمتر 20,000,000   تومان

مبلغ کل 2,210,000,000