ورود مشاوران

کد ملک 2944

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پاسدار گمنام کوچه فتح الهي

هرمتر 16,000,000   تومان

مبلغ کل 2,310,000,000   تومان