ورود مشاوران

کد ملک 2925

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پاسدار گمنام کوچه صالحي

هرمتر 15,000,000   تومان

مبلغ کل 2,300,000,000