ورود مشاوران

کد ملک 2924

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پرستار

هرمتر 12,000,000   تومان

مبلغ کل 672,000,000   تومان

مشخصات ملک :