ورود مشاوران

کد ملک 2957

فروش مغازه


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پاسدار گمنام کوچه فتح الهي

هرمتر 55,000,000   تومان

مبلغ کل 2,200,000,000   تومان

مشخ