ورود مشاوران

لیست �������� برای فروش

کد: 1831
مسکوني
قیمت کل: 850,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1832
مسکوني
قیمت کل: 845,000,000 تومان
هرمتر: 6,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
امام حسن

بازدید 0

کد: 1833
تجاري
قیمت کل: 306,000,000 تومان
هرمتر: 17,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

بازدید 0

کد: 1834
تجاري
قیمت کل: 720,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

بازدید 0

کد: 1835
مسکوني
قیمت کل: 570,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1836
مسکوني
قیمت کل: 296,000,000 تومان
هرمتر: 3,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1837
تجاري
قیمت کل: 729,000,000 تومان
هرمتر: 27,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلک2

بازدید 0

کد: 1838
مسکوني
قیمت کل: 180,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي)
ميثم

بازدید 0

کد: 1840
مسکوني
قیمت کل: 970,000,000 تومان
هرمتر: 7,700,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد

بازدید 0

کد: 1842
مسکوني
قیمت کل: 270,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد جنوبي بلوار زمزم
ربذه جنوبي

بازدید 0

کد: 1843
مسکوني
قیمت کل: 250,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
پل 5

بازدید 0

کد: 1844
مسکوني
قیمت کل: 260,000,000 تومان
هرمتر: 4,350,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1835
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 470,000 تومان
نوع ملک: زمین
تهران
رودهن
---
مروارید

بازدید 0

کد: 1834
  
قیمت کل: 435,000,000 تومان
هرمتر: 1,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
هرمزگان
قشم
---
رز

بازدید 0

کد: 1833
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمین مزروعی
---
---

بازدید 1

کد: 1832
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: خانه
---
---

بازدید 1

کد: 1818
مسکوني
قیمت کل: 246,000,000 تومان
هرمتر: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
روبرو مهرورزان

بازدید 1

کد: 1821
مسکوني
قیمت کل: 210,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1823
مسکوني
قیمت کل: 200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام فتح الهي شمالي
طالبي گرکاني

بازدید 0

کد: 1824
مسکوني
قیمت کل: 175,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
400 دستگاه

بازدید 0

کد: 1827
مسکوني
قیمت کل: 623,000,000 تومان
هرمتر: 5,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام فتح الهي شمالي
فتح الهي

بازدید 1

کد: 1813
مسکوني
قیمت کل: 156,000,000 تومان
هرمتر: 2,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي سرآسياب
ميدان سراسياب

بازدید 0

کد: 1814
مسکوني
قیمت کل: 215,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
بالاتر از محلاتي

بازدید 0

کد: 1815
مسکوني
قیمت کل: 215,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
بالاتر از محلاتي

بازدید 0

کد: 1817
مسکوني
قیمت کل: 552,000,000 تومان
هرمتر: 4,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1818
  
قیمت کل: 125,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ویلا
---
---

بازدید 1

کد: 1816
  
قیمت کل: 7,500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمین
---
---

بازدید 1

کد: 1814
  
قیمت کل: 450,000,000 تومان
هرمتر: 1,700,000 تومان
نوع ملک: ویلا
مازندران
سوادکوه
---
---

بازدید 0

کد: 1813
  
قیمت کل: 30,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمین
---
---

بازدید 0

کد: 1804
مسکوني
قیمت کل: 732,000,000 تومان
هرمتر: 5,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
ميدان امام حسن

بازدید 0

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه