ورود مشاوران

لیست ���������� برای فروش

کد: 1910
مسکوني
قیمت کل: 245,000,000 تومان
هرمتر: 3,950,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 1911
مسکوني
قیمت کل: 230,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
---

بازدید 7

کد: 1918
مسکوني
قیمت کل: 350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

بازدید 6

کد: 1923
مسکوني
قیمت کل: 211,000,000 تومان
هرمتر: 4,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

بازدید 4

کد: 1907
  
قیمت کل: 700,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: خانه
---
---

بازدید 3

کد: 1906
  
قیمت کل: 1,800 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ویلا
---
---

بازدید 2

کد: 1905
  
قیمت کل: 700 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ویلا
---
---

بازدید 3

کد: 1897
مسکوني
قیمت کل: 500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 24

کد: 1899
مسکوني
قیمت کل: 357,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
خدايي

بازدید 16

کد: 1900
  
قیمت کل: 5,620,000,000 تومان
هرمتر: 71,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
مابین اتوبان...

بازدید 2

کد: 1899
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
تهرانپارس

بازدید 3

کد: 1898
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
تهرانپارس

بازدید 3

کد: 1897
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 2,862,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
خراسان رضوي
مرکزي مشهد
---
فرامرز عباسی

بازدید 3

کد: 1890
مسکوني
قیمت کل: 645,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 32

کد: 1895
مسکوني
قیمت کل: 570,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 37

کد: 1889
مسکوني
قیمت کل: 175,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
کرمان غربي
ميدان شکوفه

بازدید 64

کد: 1889
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
مازندران
ساري
---
خیایان معلم

بازدید 4

کد: 1885
مسکوني
قیمت کل: 290,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
مازندران
چمستان
شاهد
چمستان

بازدید 58

کد: 1887
اداري
قیمت کل: 500,000,000 تومان
هرمتر: 10,000,000 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 22

کد: 1881
  
قیمت کل: 65,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمین
تهران
دماوند
---
---

بازدید 5

کد: 1880
  
قیمت کل: 51 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
---
---

بازدید 4

کد: 1879
  
قیمت کل: 247,500,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
---
---

بازدید 4

کد: 1847
مسکوني
قیمت کل: 992,000,000 تومان
هرمتر: 7,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلکه

بازدید 51

کد: 1849
تجاري
قیمت کل: 630,000,000 تومان
هرمتر: 30,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين دوم و سوم

بازدید 35

کد: 1850
مسکوني
قیمت کل: 551,000,000 تومان
هرمتر: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اول ميثم

بازدید 40

کد: 1851
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 10,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

بازدید 34

کد: 1856
  
قیمت کل: 4,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
17 شهريور
---

بازدید 28

کد: 1858
مسکوني
قیمت کل: 280,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 65

کد: 1859
مسکوني
قیمت کل: 285,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 33

کد: 1861
مسکوني
قیمت کل: 194,000,000 تومان
هرمتر: 3,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
کلاهدوز

بازدید 48

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه