ورود مشاوران

لیست ���������� برای رهن و اجاره

کد: 1830
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1839
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

بازدید 0

کد: 1841
مسکوني
رهن: 180,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي عارف شمالي(مخبر)
مسجد خداداد

بازدید 0

کد: 1831
  
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
درکه

بازدید 1

کد: 1830
  
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
---
---

بازدید 1

کد: 1819
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 650,000 تومان
نوع ملک: انبار
تهران
تهران
پاسدار گمنام
نبش صاحب الزمان

بازدید 1

کد: 1820
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 1

کد: 1822
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
خيابان قيام جنوبي

بازدید 0

کد: 1825
تجاري
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از قيام

بازدید 0

کد: 1826
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 1

کد: 1828
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
جعفر نژاد

بازدید 1

کد: 1829
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 3

کد: 1816
مسکوني
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 0

کد: 1817
  
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
---
---

بازدید 1

کد: 1815
  
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: خانه
---
---

بازدید 0

کد: 1802
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار نيکنام
بلوار نيکنام غربي

بازدید 0

کد: 1803
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
فرشته آزادي

بازدید 0

کد: 1805
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
شاه ميري

بازدید 0

کد: 1806
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
شاه ميري

بازدید 0

کد: 1807
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
غفاري

بازدید 1

کد: 1808
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار شمالي

بازدید 0

کد: 1809
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
21 متري دهقان

بازدید 0

کد: 1810
مسکوني
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
محمدي

بازدید 0

کد: 1812
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
فتح الهي شمالي

بازدید 0

کد: 1766
مسکوني
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نجارمحمودي

بازدید 0

کد: 1764
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
فرشته

بازدید 1

کد: 1772
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

بازدید 1

کد: 1773
مسکوني
رهن: 65,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خيابان صالحي
صادقي

بازدید 0

کد: 1776
تجاري
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 3,800,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

بازدید 0

کد: 1780
مسکوني
رهن: 45,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
ملاپور

بازدید 0

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه