ورود مشاوران

لیست �������������� برای فروش

کد: 1957
تجاري
قیمت کل: 260,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

بازدید 7

کد: 1958
مسکوني
قیمت کل: 105,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 17

کد: 1952
مسکوني
قیمت کل: 870,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 8

کد: 1946
مسکوني
قیمت کل: 760,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهميرزادي

بازدید 7

کد: 1945
مسکوني
قیمت کل: 215,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
سيفي

بازدید 13

کد: 1946
  
قیمت کل: 10,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمین
---
---

بازدید 3

کد: 1945
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ویلا
تهران
تهران
---
گیشا

بازدید 5

کد: 1944
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: زمین
خوزستان
رامهرمز
---
کیمه

بازدید 3

کد: 1943
  
قیمت کل: 800,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
---
---

بازدید 3

کد: 1941
مسکوني
قیمت کل: 625,000,000 تومان
هرمتر: 6,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 26

کد: 1940
مسکوني
قیمت کل: 2,600,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 1937
تجاري
قیمت کل: 235,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
15 خرداد
پا منار

بازدید 9

کد: 1938
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 9,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 14

کد: 1939
مسکوني
قیمت کل: 990,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بالاتر از مي...

بازدید 10

کد: 1925
مسکوني
قیمت کل: 330,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 25

کد: 1927
  
قیمت کل: 280,000,000 تومان
هرمتر: 850,000 تومان
نوع ملک: زمین
البرز
مرکزي کرج
---
سیاهکلان

بازدید 3

کد: 1925
  
قیمت کل: 160,000,000 تومان
هرمتر: 640,000 تومان
نوع ملک: خانه
کرمان
بردسير
---
بلوار 22بهمن

بازدید 3

کد: 1910
مسکوني
قیمت کل: 245,000,000 تومان
هرمتر: 3,950,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 39

کد: 1911
مسکوني
قیمت کل: 230,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
---

بازدید 40

کد: 1918
مسکوني
قیمت کل: 350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

بازدید 27

کد: 1923
مسکوني
قیمت کل: 211,000,000 تومان
هرمتر: 4,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

بازدید 22

کد: 1907
  
قیمت کل: 700,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: خانه
---
---

بازدید 5

کد: 1906
  
قیمت کل: 1,800 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ویلا
---
---

بازدید 4

کد: 1905
  
قیمت کل: 700 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ویلا
---
---

بازدید 5

کد: 1897
مسکوني
قیمت کل: 500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 44

کد: 1899
مسکوني
قیمت کل: 357,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
خدايي

بازدید 26

کد: 1900
  
قیمت کل: 5,620,000,000 تومان
هرمتر: 71,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
مابین اتوبان...

بازدید 4

کد: 1899
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
تهرانپارس

بازدید 4

کد: 1898
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
---
تهرانپارس

بازدید 4

کد: 1897
  
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 2,862,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
خراسان رضوي
مرکزي مشهد
---
فرامرز عباسی

بازدید 4

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه