ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست ������������������������������������������������ برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه چهار

کد 1472
تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي کوچه هاي بالاي تاکسيراني
امکانات: پارکينگ,انباري
20,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1465
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدار گمنام
امکانات: آسانسور,انباري
50,000,000 رهن و 540,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1466
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن کوچه هاي امام حسن
امکانات: آسانسور,انباري
20,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1461
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 1 سال ساخت طبقه يک

کد 1454
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: پارکينگ,آسانسور
20,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1452
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,انباري
100,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
انبار رهن و اجاره طبقه يک طبقه يک

کد 1455
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي فرشباف
امکانات: تماس بگيريد
35,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت زيرزمين طبقه يک

کد 1456
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

کد 1459
تهران منطقه پاسدار گمنام صالحي صالحي کوچه هاي صالحي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
30,000,000 رهن و 250,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1460
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1442
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد 10
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت طبقه پنج

کد 1445
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره 20 سال ساخت زيرزمين طبقه پنج

کد 1446
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

کد 1449
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
50,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 9 سال ساخت طبقه سه

کد 1440
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي طالبي گرکاني
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
20,000,000 رهن و 550,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 100 متري کاربري مسکوني تجاري يک خوابه

کد 1438
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: سوله,برق سه فاز
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1436
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام بلوار شاهد
امکانات: انباري
25,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 17 سال ساخت طبقه چهار

کد 1429
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد
امکانات: انباري
15,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج

کد 1414
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1435
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر سوم ابوذر سوم
امکانات: تماس بگيريد
42,000,000 رهن و 250,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه

کد 1432
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان اول خيابان صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
45,000,000 رهن و 900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 25 سال ساخت طبقه دوازده

کد 1412
تهران منطقه پاسدار گمنام جنب مسجد حسين ابن علي ک. نورمحمدي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه سه

کد 1428
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
75,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 85 متري کاربري تجاري-مسکوني يک خوابه

کد 1426
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: سوله,برق سه فاز
15,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 25 سال ساخت طبقه دوازده

کد 1412
تهران منطقه پاسدار گمنام جنب مسجد حسين ابن علي ک. نورمحمدي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت زيرزمين طبقه سه

کد 1410
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج

کد 1414
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1416
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر 5
امکانات: انباري,بالکن
40,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1419
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بين ميدان امام حسن و تفحص عرب حلوايي
امکانات: انباري
5,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1422
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: تماس بگيريد
5,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه