ورود مشاوران

لیست ������������������������������������������������ برای رهن و اجاره

کد: 1357
مسکوني
رهن: 85,000,000 تومان
اجاره: 550,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

بازدید 12

کد: 1360
مسکوني
رهن: 45,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين ...

بازدید 23

کد: 1351
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
کوچه هاي سمت...

بازدید 22

کد: 1352
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 19

کد: 1353
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
داود آبادي غ...

بازدید 18

کد: 1354
مسکوني
رهن: 55,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 23

کد: 1341
مسکوني
رهن: 65,000,000 تومان
اجاره: 200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته آزادي

بازدید 16

کد: 1342
مسکوني
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي تاجري
خيابان پورعبدي

بازدید 18

کد: 1346
مسکوني
رهن: 55,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
کوچه هاي بن ...

بازدید 21

کد: 1331
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نرسيده به ائ...

بازدید 20

کد: 1321
مسکوني
رهن: 55,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خيابان ائمه ...

بازدید 18

کد: 1329
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خيابان قيام ...

بازدید 19

کد: 1335
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي فرز...
خيابان دوست ...

بازدید 15

کد: 1336
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
کنارگذر امام...

بازدید 17

کد: 1337
تجاري
رهن: 35,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
دادسرا محلاتي

بازدید 18

کد: 1319
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
بلوار شاهد

بازدید 15

کد: 1308
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 20

کد: 1310
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 850,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي شاهد

بازدید 17

کد: 1313
کارگاهي
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
پيروزي خيابان ...
بر خيابان شيوا

بازدید 22

کد: 1315
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 19

کد: 1305
تجاري
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 650,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پايين تر از ...

بازدید 16

کد: 1294
  
رهن: 35,000,000 تومان
اجاره: 1,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بلوار شاهد

بازدید 18

کد: 1286
تجاري
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فرشته آزادي

بازدید 22

کد: 1287
  
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,800,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
نبرد جنوبي خيا...
آقاجانلو

بازدید 32

کد: 1290
اداري
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار دور م...

بازدید 19

کد: 1291
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بالاتر از مي...

بازدید 20

کد: 1292
  
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 12

کد: 1293
  
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
فتح الهي شما...

بازدید 11

کد: 1278
مسکوني
رهن: 35,000,000 تومان
اجاره: 90,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بالاتر از صا...

بازدید 21

کد: 1277
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 550,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 21

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه