ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست ������������������������������������������������ برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1149
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه يک

کد 1151
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام
امکانات: پارکينگ,انباري
20,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي زيرزمين

کد 1152
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام پاسدار گمنام
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
10,000,000 رهن و 900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 4 سال ساخت طبقه دو

کد 1141
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري
50,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه يک

کد 1142
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) مرادي
امکانات: آسانسور,انباري
40,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه هشت

کد -1
تهران اردستانی
امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری,درب ریموت,پارکینگ بدون مزاحم
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج

کد 1136
تهران منطقه بلوار پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
30,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1132
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي زيرزمين

کد 1131
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
20,000,000 رهن و 150,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه سه

کد 1130
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه يک

کد 1128
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1127
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدار گمنام خ صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه دو

کد 1120
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بين نبرد و قيام بر پاسدار گمنام
امکانات: پارکينگ,بالکن
60,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه قديمي طبقه يک

کد 1121
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه يک

کد 1123
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بالاتر از محلاتي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
50,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه يک

کد 1124
تهران منطقه ميدان هروي استاد حسن بنا
امکانات: آسانسور,بالکن
50,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1119
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه دو

کد 1116
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور-ک ستايش
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1108
تهران منطقه پيروزي 21 متري دهقان
امکانات: تماس بگيريد
150,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت همکف

کد 1106
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد4
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
واحد آپارتمانی رهن و اجاره سه خوابه 7 سال ساخت پیلوت

کد -1
سبزوار اندیشه اندیشه 3
امکانات: پارکینگ,انباری
35,000,000 رهن و 10,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان سه خوابه 8 سال ساخت طبقه سه

کد 1089
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه شاهد 6
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

کد 1087
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدار گمنتام بلوار شاهد
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
20,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت همکف

کد 1086
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم درويش غلامي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
5,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان قديمي همکف

کد 1084
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: تماس بگيريد
4,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو

کد 1082
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
10,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک

کد 1079
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان درويشي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
نبرد شمالي پاسدار گمنام ابتداي ملاپور

کد 1081
آپارتمان تکواحدي يک خوابه طبقه دو
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
10,000,000 رهن و 450,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
پاسدارگمنام ملاپور50 متر يک سال ساخت 35 رهن

کد 1080
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: 35 رهن کامل جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه

کد 1077
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بالاتر از خ حنيفي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
15,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه