ورود مشاوران

لیست تجاری برای رهن و اجاره

کد: 3378
تجاري
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام

بازدید 16

کد: 3279
تجاري
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام جنوبي

بازدید 172

کد: 3250
تجاري
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 10,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي پرستار
انتهاي خ پرس...

بازدید 178

کد: 3230
اداري
رهن: 160,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
بعد از عارف ...

بازدید 154

کد: 3221
تجاري
رهن: 130,000,000 تومان
اجاره: 8,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بر نبردشمالي

بازدید 165

کد: 3210
تجاري
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بر ائمه اطهار

بازدید 154

کد: 3188
تجاري
رهن: 0 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
افسريه
ميدان مالک ا...

بازدید 152

کد: 3186
تجاري
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
بعد از پل د...

بازدید 195

کد: 3164
تجاري
رهن: 230,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي همايون ...
بر همايون

بازدید 132

کد: 3137
تجاري
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد شمالي خيا...
صاحب الزمان

بازدید 162

کد: 3080
اداري
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بر نبرد

بازدید 113

کد: 2602
تجاري
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 150

کد: 3051
تجاري
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 4,500,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 199

کد: 3021
تجاري
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 6,500,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي سرآسياب
پيروزي

بازدید 164

کد: 2968
تجاري
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 9,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 188

کد: 2964
تجاري
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

بازدید 224

کد: 2917
تجاري
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 183

کد: 2833
تجاري
رهن: 120,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
پاسدار گمنام

بازدید 204

کد: 2626
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 321

کد: 1886
اداري
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

بازدید 422

کد: 1593
تجاري
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 8,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 355

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه