ورود مشاوران

لیست آپارتمان برای فروش

کد: 3113
مسکوني
قیمت کل: 3,261,000,000 تومان
هرمتر: 25,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 68

کد: 3116
مسکوني
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صادقي

بازدید 81

کد: 3115
مسکوني
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 79

کد: 3112
مسکوني
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 55

کد: 3108
مسکوني
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد

بازدید 55

کد: 3101
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 26,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 50

کد: 3090
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 48

کد: 3089
مسکوني
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
هرمتر: 13,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 50

کد: 3076
مسکوني
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
پاسدار گمنام

بازدید 50

کد: 3074
مسکوني
قیمت کل: 945,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
پاسدار گمنام

بازدید 48

کد: 3073
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
پيروزي

بازدید 47

کد: 3072
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
پيروزي

بازدید 51

کد: 3070
مسکوني
قیمت کل: 880,000,000 تومان
هرمتر: 16,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 58

کد: 3066
مسکوني
قیمت کل: 1,287,000,000 تومان
هرمتر: 15,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
نرسيده به ام...

بازدید 50

کد: 3065
مسکوني
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر ازميد...

بازدید 43

کد: 3060
مسکوني
قیمت کل: 1,470,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 46

کد: 3059
مسکوني
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 44

کد: 3057
مسکوني
قیمت کل: 3,930,000,000 تومان
هرمتر: 27,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 44

کد: 3056
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
پيروزي

بازدید 42

کد: 3053
مسکوني
قیمت کل: 2,940,000,000 تومان
هرمتر: 28,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 45

کد: 3046
مسکوني
قیمت کل: 850,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 46

کد: 3045
مسکوني
قیمت کل: 772,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 38

کد: 3042
مسکوني
قیمت کل: 772,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 39

کد: 3040
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
مرکزي
آستانه
نبرد شمالي پاس...
بلوار شاهد

بازدید 42

کد: 3039
مسکوني
قیمت کل: 1,330,000,000 تومان
هرمتر: 17,360,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 46

کد: 3036
مسکوني
قیمت کل: 2,545,000,000 تومان
هرمتر: 25,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 46

کد: 3032
مسکوني
قیمت کل: 2,370,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد

بازدید 46

کد: 3031
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 16,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 40

کد: 3027
مسکوني
قیمت کل: 2,230,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
محلاتي

بازدید 17

کد: 3026
مسکوني
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 16,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
شهميرزادي

بازدید 18

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه