ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي سرآسياب زينتي افخم
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 90,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: آسانسور
هرمتر 2,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدار گمنام بين قيام و ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 220,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي 10
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي کوچه هاي بن بست فرشت
امکانات: آسانسور
قيمت کل 145,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 17 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن بين ميدان تفحص و ميدان امام حسن
امکانات: انباري
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از نبي اکرم کوچه هاي سمت دهم فروردين
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 270,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي شکوفه دروديان
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 146,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کنارگذر امام علي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کنارگذر امام علي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کنارگذر امام علي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پيروزي بعد از مخابرات کوچه شهيد عباسي قلي زاده
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 235,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 10 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پيروزي خ کريم شاهيان
امکانات: انباري
قيمت کل 190,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نرسيده به ائمه اطهار
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 140,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خ نبرد شمالي
امکانات: انباري
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر بالاتر از محلاتي
امکانات: پارکينگ
قيمت کل 180,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 22 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر بالاتر از محلاتي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 162,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 4 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي غربي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 4,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام خيابان قيام جنوبي شاهد
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: انباري
هرمتر 3,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 1 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي مونسان کوچه هاس سمت دهم فروردين
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 520,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از بني اکرم الهامي نژاد
امکانات: انباري
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 2 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان تفحص کوچه هاي سمت لرستان
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 142,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي غربي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 210,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 4,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي سمت پرستار بالاتر از ائمه اطهار
امکانات: پارکينگ,بالکن
هرمتر 3,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه طبقه چهار

تهران منطقه جانبازان غربي حيدري
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 160,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه اتوبان محلاتي شهميرزادي شهميرزادي حاج علي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور واضحي فرد
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 2,100,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه