ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1740
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 260,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه سه

کد 1743
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 5,600,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

کد 1731
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 2,600,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه چهار

کد 1729
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي ابتداي فرشته
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 4,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1730
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از تفحص سمت نبرد
امکانات: پارکينگ,انباري
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو

کد 1732
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي بن بست
امکانات: انباري
هرمتر 3,600,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک

کد 1733
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بلوار ابوذر نقشه 7
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1736
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صالحي بر خيابان صالحي
امکانات: پارکينگ
قيمت کل 110,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه يک

کد 1720
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 4,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 8 سال ساخت طبقه يک

کد 1724
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي ابوذر ها
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 220,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 10 سال ساخت طبقه چهار

کد 1725
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي فرخي
امکانات: انباري
قيمت کل 120,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 20 سال ساخت طبقه يک

کد 1726
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 330,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 9 سال ساخت طبقه دو

کد 1721
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي طالبي گرکاني
امکانات: پارکينگ
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه نوساز طبقه يکصد و بيست و سه

کد 1727
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان تفحص به سمت نبرد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 4,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه يک

کد 1719
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي بن بست
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 315,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1716
تهران منطقه پاسدارگمنام رضايي تاجري جعفري
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت کل 260,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه قديمي طبقه سه

کد 1698
تهران منطقه نبرد شمالي بلوار نبي اکرم چهراه نبي اکرم نبي اکرم
امکانات: انباري
قيمت کل 140,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه

کد 1699
تهران منطقه نبرد شمالي خيابان صاحب الزمان صاحب الزمان صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت
قيمت کل 300,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه چهار

کد 1702
تهران منطقه نبرد شمالي قيام شمالي قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 3,100,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه يک

کد 1703
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) خيابان صاحب الزمان خ صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 370,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 19 سال ساخت طبقه يک

کد 1704
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي فتح الهي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 230,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

کد 1705
تهران منطقه نبردشمالي افراسيابي بين افراسيابي ونبرد افراسيبابي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 270,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه چهار

کد 1707
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بلوار ابوزر بلوارابوذر
امکانات: انباري
قيمت کل 195,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار

کد 1709
تهران منطقه پيروزي تاجري پيروزي خ تاجري
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 158,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 8 سال ساخت طبقه سه

کد 1713
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 250,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

کد 1714
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي نبرد شمالي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 165,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

کد 1715
تهران منطقه نبرد شمالي فرزانه فرزانه پايين تراز چهاراه
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 228,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه نوساز طبقه يک

کد 1717
تهران منطقه پيروزي پرستار پرستارشمالي چهاراه گل سرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 700,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

کد 1718
تهران منطقه نبرد شمالي فرزانه قبل از خ فرزانه
امکانات: انباري,بالکن
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 18 سال ساخت طبقه سه

کد 1697
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي خ صالحي صادقي فرخي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 170,000,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه