ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

کد 1470
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 1 سال ساخت طبقه دو

کد 1307
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي مونسان کوچه هاس سمت دهم فروردين
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 520,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 16 سال ساخت طبقه سه

کد 1469
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور پاسدارگمنام کوچه ه اي نرسيده ب امام علي
امکانات: پارکينگ,بالکن
قيمت کل 160,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1471
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي بالا ايمه اطهار کوچه هاي نبرد شمالي
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 220,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1476
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 2,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 16 سال ساخت طبقه سه

کد 1469
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور پاسدارگمنام کوچه ه اي نرسيده ب امام علي
امکانات: پارکينگ,بالکن
قيمت کل 160,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

کد 1470
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز

کد 1464
تهران منطقه اتوبان محلاتي خسروي کوچه هاي پشت پارک سوار
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1467
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 250,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 1 سال ساخت طبقه دو

کد 1468
تهران منطقه پيروزي شيوا طالقاني
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 13 سال ساخت طبقه شش

کد -1

امکانات: تماس بگیرید
قیمت کل 330,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1463
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام آب موتور شکوري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 2,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 24 سال ساخت طبقه يک

کد 1462
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: انباري,بالکن
هرمتر 192,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه سه

کد 1450
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 4,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 9 سال ساخت طبقه دو

کد 1451
تهران منطقه پيروزي تاجري جعفري
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 2,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 19 سال ساخت طبقه دو

کد 1453
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1457
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: آسانسور
قيمت کل 200,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1458
تهران منطقه پيروزي سرآسياب واضحي فرد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 4 سال ساخت طبقه سه

کد 1441
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي سمت دهم فرئردين
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 180,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 17 سال ساخت طبقه پنج

کد 1444
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
هرمتر 2,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

کد -1

امکانات: تماس بگیرید
قیمت کل 105,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1441

امکانات: تماس بگیرید
قیمت کل 242,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه سه

کد 1437
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 4,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

کد 1439
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 220,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه دو

کد 1413
تهران منطقه پيروزي تاجري پور عبدي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 2,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

کد 1430
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي قبل از اب موتور کوچه کاظمي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 3,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه سه

کد 1431
تهران منطقه پاسدار گمنام قبل از اب موتور رنجبر
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
هرمتر 2,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

کد 1433
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,انباري
هرمتر 1,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1434
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
قيمت کل 285,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه دو

کد 1427
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان لرستان بابايي (مستفيد سابق)
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 165,000,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه