ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 16 سال ساخت طبقه چهار

کد 1564
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي قيام
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 2,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

کد 1568
تهران منطقه پيروزي تاجري جعفري خيابان جعفري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 165,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 5 سال ساخت طبقه سه

کد 1569
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) صاحب الزمان ابتداي خيابان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 3,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه يک

کد 1551
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام پاسدار گمنام قيام
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 165,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 30 سال ساخت طبقه سه

کد 1558
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور خسروي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 230,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه يک

کد 1545
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام مشالي غربي
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه

کد 1539
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان تفحص
امکانات: انباري
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه چهارده

کد 1543
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 5,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

کد 1548
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) انتهاي ميثم خيابان عباسي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج

کد 1549
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن کوچه هاي دنج امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

کد 1500
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 4,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

کد 1533
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي بعد ميدان امام حسن
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه بيست و سه

کد 1524
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 6,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1522
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 4,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه دوازده هزار و سيصد و چهل و پنج

کد 1523
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 6,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه دوازده

کد 1526
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزاي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 8 سال ساخت طبقه دو

کد 1527
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور خسروي رحيمي
امکانات: پارکينگ
قيمت کل 85,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

کد 1531
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي گرکاني سيفي
امکانات: انباري
قيمت کل 105,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 9 سال ساخت طبقه سه

کد 1537
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي قره ياضي روبرو تره بار
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت کل 170,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي

کد 1517
تهران منطقه بلوار پاسدار گمنام پاسدار گمنام غربي احمدي
امکانات: آسانسور
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه طبقه دو هزار و سيصد و چهل و پنج

کد 1521
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 7,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه يک هزار و دويست و سي و چهار

کد 1510
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 5,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

کد 1504
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان تفحص
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 113,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 17 سال ساخت طبقه سه

کد 1507
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر ابوذر ...
امکانات: انباري,بالکن
هرمتر 2,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه يک هزار و دويست و سي و چهار

کد 1511
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 4,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

کد 1514
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي ميري
امکانات: آسانسور
قيمت کل 225,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

کد 1516
تهران منطقه پاسدار گمنام ميدان امام حسن بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 420,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

کد 1500
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 4,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1502
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي حسيني
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 110,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 6 سال ساخت طبقه چهار

کد 1503
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 485,000,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه