ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه يک

کد 1660
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي اقبال
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 4,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار

کد 1665
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي عليان
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 245,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه يک هزار و دويست و سي و چهار

کد 1656
تهران منطقه پاسدارگمنام لرستان لرستان بالاترازميدان تفحض
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت
هرمتر 3,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1657
تهران منطقه پاسدارگمنام ملاپور ملاپور ملاپور
امکانات: پارکينگ,آسانسور,درب ريموت
قيمت کل 170,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه پنج

کد 1653
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 720,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 16 سال ساخت طبقه دو

کد 1642
تهران منطقه پيروزي پرستارشمالي همايون همايون
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 295,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 16 سال ساخت طبقه دو

کد 1643
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي قيام
امکانات: انباري,درب ريموت
هرمتر 4,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه دو

کد 1644
تهران منطقه پاسدارگمنام ملاپور ملاپور
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 110,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو

کد 1645
تهران منطقه نبرد شمالي قيام شمالي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 210,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه دو

کد 1646
تهران منطقه پرستارشمالي بالاتراز ميدان 13ابان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 600,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 18 سال ساخت طبقه يک

کد 1650
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن دهم فروردينن
امکانات: انباري
قيمت کل 126,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 17 سال ساخت طبقه چهار

کد 1651
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي محمدي
امکانات: انباري
قيمت کل 120,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه يک

کد 1652
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 380,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه دو

کد 1655
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت کل 490,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 16 سال ساخت طبقه يک

کد 1635
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي قيام
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن,درب ريموت
قيمت کل 380,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه چهار

کد 1639
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 210,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1640
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل اول و دوم بلوار ابوذر
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 350,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

کد 1632
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته ازادي فرشته ازادي
امکانات: پارکينگ,انباري,درب ريموت
قيمت کل 255,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار

کد 1629
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي پاسدارگمنام
امکانات: انباري,بالکن
هرمتر 2,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1631
تهران منطقه پيروزي همايون (کريمشاهيان) همايون بالاتراز فلکه سوم
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت کل 410,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 8 سال ساخت طبقه دو

کد 1633
تهران منطقه پيروزي صددستگاه بستان منش صددستگاه
امکانات: پارکينگ,انباري,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 312,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه يک

کد 1634
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن,درب ريموت
هرمتر 3,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1624
تهران منطقه پيروزي پرستارشمالي بانک رهني
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 1,040,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار

کد 1615
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) کياني
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 2,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 10 سال ساخت طبقه چهار

کد 1619
تهران منطقه پيروزي مقداد پايين ترازفلکه3
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت کل 230,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 10 سال ساخت طبقه يک

کد 1620
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) شريفي
امکانات: پارکينگ, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1622
تهران منطقه پيروزي همايون (کريمشاهيان) بالاترازفلکه 3مقداد
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت کل 410,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه پنج

کد 1623
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 200,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1625
تهران منطقه پيروزي پرستارشمالي لادن غربي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 6,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 8 سال ساخت طبقه يک

کد 1627
تهران منطقه نبرد شمالي دهم فروردين
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 160,000,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه