ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي تاجري حاج اميري کوچه هاي حاج اميري
امکانات: پارکينگ,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 110,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه هفت

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين کوچه هاي بين ميدان امام حسن ميدان تفحص
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 10 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي مقداد مقداد کوچه هاي پايين فلکه اول
امکانات: پارکينگ,آسانسور
هرمتر 4,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه هفت

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين کوچه هاي بين ميدان امام حسن ميدان تفحص
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 145,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 8 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي پايين نبي اکرم
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 122,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
قيمت کل 340,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بلوار شاهد کوچه هاي بلوار شاهد
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 2,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه نوساز طبقه يک

تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي کوچه هاي بالاي تاکسيراني
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 4,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 110,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 1 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي پرستار جنوبي پرستار پايين صاحبالزمان
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 195,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه پنج

تهران منطقه پيروزي تاجري پور عبدي کوچه هاي پورعبدي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 220,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان(فرح سابق) کوچه هاي صاحب الزمان
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه دو

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي پرستار ميدان 13 آبان کوچه هاي سمت نبرد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 265,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 175,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 16 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي کوچه هاي فتح الهي شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 235,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي کوچه هاي سمت دهم فروردين
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي کوچه هاي غربي نبرد
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 330,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام پاسدار گمنام
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه اتوبان محلاتي ايت الله سعيدي کوچه هاي ايتالله سعيدي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 210,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 4 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي بلوار ابوذر ربذه کوچه هاي ربذه جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 220,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي تاجري تاجري کوچه هاي تاجري
امکانات: پارکينگ,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 250,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پاسدار گمنام اکبر آبادي شمالي اکبر ابادي شمالي کوچه هاي اکبر ابادي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 2,650,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی یک خوابه 9 سال ساخت طبقه چهار

تهران علی آباد شمالی.خ.ابریشم.خ.قربا بن بست سوم
امکانات: پارکینگ,انباری,پارکینگ بدون مزاحم
هرمتر 2,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام لرستان کوچه هاي لرستان
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 2,800,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه