ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره قديمي زيرزمين

کد 1661
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدارگمنام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
6,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج

کد 1659
تهران منطقه پيروزي تاجري جعفري جعفري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه قديمي طبقه دو

کد 1662
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدارگمنام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
14,000,000 رهن و 1,400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

کد 1666
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي ميدان تفحص حنيفي زاده
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه پنج

کد 1658
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدارگمنام کوچه هاي ابوذر
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک

کد 1649
تهران منطقه بلوارابوذر بلوار ابوذر نرسيده پل سوم
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1641
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام
امکانات: انباري,بالکن
20,000,000 رهن و 1,600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه دو

کد 1647
تهران منطقه پاسدار گمنام صالحي صالحي صالحي
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

کد 1648
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,انباري
40,000,000 رهن و 1,600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه يک

کد 1654
تهران منطقه پاسدار گمنام تاجري جعفري
امکانات: پارکينگ,آسانسور
35,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه چهار

کد 109
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام خ قيام شاهد 6
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 7 سال ساخت طبقه چهار

کد 1636
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور نرسيده به اتوبان امام علي کوچه خسروي حسن زاده
امکانات: انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
10,000,000 رهن و 8,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه يک

کد 1637
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صالحي شمالي
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
30,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه دو

کد 1638
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
20,000,000 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

کد 1630
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم زال زال
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1616
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره زيرزمين

کد 1618
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته
امکانات: تماس بگيريد
5,000,000 رهن و 900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه سه

کد 1621
تهران منطقه پيروزي پرستار
امکانات: انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
10,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 18 سال ساخت طبقه يک

کد 1626
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته
امکانات: انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
30,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1605
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته ازادي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت
30,000,000 رهن و 1,800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 17 سال ساخت طبقه پنج

کد 1610
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدارگمنام
امکانات: انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه دو

کد 1614
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) ميثم مير هاشمي
امکانات: آسانسور,انباري
100,000,000 رهن و 250,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1598
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي عبدالمحمدي
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه قديمي طبقه يک

کد 1594
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت

کد 1603
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بلوارابوذر
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
20,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1604
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) رحماني
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1586
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) رحماني
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 4 سال ساخت طبقه سه

کد 1578
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي حسيني
امکانات: آسانسور,انباري
20,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1579
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
55,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه دو

کد 1580
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه