ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 10 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي مقداد مقداد کوچه هاي پايين فلکه اول
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 16 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري
30,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان بافربصيري
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
20,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي قيام
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
25,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي قيام
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان(فرح سابق) کوچه هاي صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 14 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: آسانسور,بالکن
25,000,000 رهن و 900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه طبقه دو

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) ميثم کوچه هاي ميثم
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
28,000,000 رهن و 100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي صاحب الزمان کوچه هاي نزديک پرستار
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
پارکينگ اجاره اي

نبرد شمالي پاسدار گمنام پاسدار گمنام بين ميدان امام حسن و قيام
پارکينگ
60.000 اجاره کامل بدون رهن جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي محصل کوچه هاي محصل
امکانات: پارکينگ,آسانسور
21,000,000 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته ازادي کوچه هاي فرشته ازادي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 450,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 4 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري
50,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي کوچه هاي قيام
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) کوچه هايه صاحب الزمان
امکانات: آسانسور,انباري
40,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) کوچه هايه صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
8,000,000 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 11 سال ساخت طبقه سه

ساري پیام نور شهید یوسف نژاد
امکانات: پارکینگ,انباری,پارکینگ بدون مزاحم
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه يک

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي انتهاي خيابان
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 9 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
20,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه پنج

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام لرستان کوچه هاي لرستان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
35,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه يک

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام
امکانات: پارکينگ,انباري
20,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي زيرزمين

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام پاسدار گمنام
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
10,000,000 رهن و 900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 4 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري
50,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) مرادي
امکانات: آسانسور,انباري
40,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه