ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1565
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي فرخي
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت زيرزمين

کد 1566
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 8 سال ساخت زيرزمين طبقه يک

کد 1567
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) صاحب الزمان
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت زيرزمين

کد 1561
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
5,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 20 سال ساخت زيرزمين طبقه يک

کد 1562
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,انباري
85,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت زيرزمين طبقه دو

کد 1563
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره

کد 1553
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان (فرح) صاحب الزمان
امکانات: تماس بگيريد
15,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار

کد 1550
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) کياني
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 6 سال ساخت طبقه پنج

کد 1552
تهران منطقه اتوبان محلاتي (اصفهانک) صاحب الزمان جنوبي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
50,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 8 سال ساخت طبقه يک

کد 1555
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از نبي اکرم
امکانات: پارکينگ
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

کد 1556
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره طبقه دو

کد 1557
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو

کد 1559
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور قبل از امام علي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1546
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان لرستان
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1538
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان خيابان غفاري
امکانات: تماس بگيريد
50,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1540
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي صاحب الزمان
امکانات: بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره طبقه دو

کد 1541
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد
امکانات: تماس بگيريد
20,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

کد 1544
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: تماس بگيريد
35,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

کد 1547
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) انتهاي ميثم خيابان عباسي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه دو

کد 1529
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) ميثم ( ميرهاشمي)
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
90,000,000 رهن و 900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه يک

کد 1525
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: آسانسور
50,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1528
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
20,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 18 سال ساخت طبقه چهار

کد 1530
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره 20 سال ساخت طبقه چهار

کد 1520
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
3,500,000 رهن و 350,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1509
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: تماس بگيريد
40,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1508
تهران منطقه پيروزي نيروي هوايي 6.38
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1512
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

کد 1513
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي ابوذر
امکانات: انباري
33,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره

کد 1515
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: تماس بگيريد
25,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 7 سال ساخت طبقه سه

کد 1501
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي غلامي
امکانات: انباري,بالکن
25,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه