ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1739
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
20,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1738
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
13,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1741
تهران منطقه پيروزي پرستار ميدان 13 آبان اکبر رصاف
امکانات: آسانسور
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1742
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
80,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت طبقه يک

کد 1728
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
80,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1735
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم نرسيده به محلاتي نقشه 7
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

کد 1722
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1723
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه پنج

کد 1706
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي نبردشمالي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1700
تهران منطقه نبردشمالي قيام جنوبي قيام قيام
امکانات: پارکينگ
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه پنج

کد 1701
تهران منطقه پاسدارگمنام خ تاجري پاسدار گمنام خ تاجري
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي همکف

کد 1708
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم بلوار ابوذر بلوار ابوذر
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه چهار

کد 1710
تهران منطقه پيروزي همايون (کريمشاهيان) خ همايون خ کريم شاهيان
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 300 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 9 سال ساخت طبقه يک

کد 1711
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي نبرد شمالي
امکانات: پارکينگ,انباري
35 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 1 سال ساخت طبقه سه

کد 1684
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صالحي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
50,000,000 رهن و 450,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه دويست و چهار

کد 1688
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي کوچه شاهميري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
40,000,000 رهن و 150,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره

کد 1695
تهران منطقه نبرد شمالي نبرد شمالي خ فرزانه غربي
امکانات: تماس بگيريد
80,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه پنج

کد 1696
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي ک سوييزي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1670
تهران منطقه پيروزي بلوار ابوذر بين دوم و سوم بوستان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه چهار

کد 1672
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه بازسازي شده طبقه يک

کد 1673
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
20,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره قديمي زيرزمين

کد 1661
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدارگمنام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
6,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج

کد 1659
تهران منطقه پيروزي تاجري جعفري جعفري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه قديمي طبقه دو

کد 1662
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدارگمنام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
14,000,000 رهن و 1,400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

کد 1666
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي ميدان تفحص حنيفي زاده
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه پنج

کد 1658
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدارگمنام کوچه هاي ابوذر
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک

کد 1649
تهران منطقه بلوارابوذر بلوار ابوذر نرسيده پل سوم
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1641
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام
امکانات: انباري,بالکن
20,000,000 رهن و 1,600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه دو

کد 1647
تهران منطقه پاسدار گمنام صالحي صالحي صالحي
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

کد 1648
تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,انباري
40,000,000 رهن و 1,600,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه