ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه بلوار پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
30,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي زيرزمين

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
20,000,000 رهن و 150,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدار گمنام خ صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بين نبرد و قيام بر پاسدار گمنام
امکانات: پارکينگ,بالکن
60,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه قديمي طبقه يک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه يک

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بالاتر از محلاتي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
50,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه يک

تهران منطقه ميدان هروي استاد حسن بنا
امکانات: آسانسور,بالکن
50,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور-ک ستايش
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد4
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان سه خوابه 8 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه شاهد 6
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پاسدار گمنتام بلوار شاهد
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
20,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت همکف

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم درويش غلامي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
5,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان قديمي همکف

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: تماس بگيريد
4,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
10,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان درويشي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
نبرد شمالي پاسدار گمنام ابتداي ملاپور

آپارتمان تکواحدي يک خوابه طبقه دو
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
10,000,000 رهن و 450,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
پاسدارگمنام ملاپور50 متر يک سال ساخت 35 رهن

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: 35 رهن کامل جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي انتهاي فرشته
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
35,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام حسن محمدي بين فتح الهي و صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: 55 رهن کامل جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 13 سال ساخت همکف

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي بين فتح الخي و صاحب الزمان
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 550,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 10 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان امام حسن کوچه هاي امام حسن
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
40,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
20,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 8 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي فرخي
امکانات: تکواحدي, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
20,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه بازسازي شده طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قبل از آب موتور
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
70,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 10 سال ساخت همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد 10
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه