ورود مشاوران

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

کد: 3109
مسکوني
رهن: 140,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 8

کد: 3117
مسکوني
رهن: 180,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 6

کد: 3114
مسکوني
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 5

کد: 3111
مسکوني
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلکه اول مقداد

بازدید 8

کد: 3106
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
سه راه حسيني

بازدید 10

کد: 3104
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 10

کد: 3017
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

بازدید 9

کد: 3099
مسکوني
رهن: 175,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 8

کد: 3098
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

بازدید 7

کد: 3097
مسکوني
رهن: 45,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي تاجري
تاجري

بازدید 6

کد: 3096
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
بعد از قيام

بازدید 8

کد: 3095
مسکوني
رهن: 90,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
9
تهران
پيروزي شاه آبادي
لرستلن

بازدید 7

کد: 3094
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 3093
مسکوني
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 5

کد: 3092
مسکوني
رهن: 110,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
اطراف تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 9

کد: 3025
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 6

کد: 3086
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 7

کد: 3085
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
صالحي

بازدید 6

کد: 2450
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

بازدید 8

کد: 3079
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
پاسدار گمنام

بازدید 6

کد: 3077
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 5

کد: 3075
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 7

کد: 3071
مسکوني
رهن: 120,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
نبرد شمالي

بازدید 8

کد: 3069
مسکوني
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 6

کد: 3068
مسکوني
رهن: 140,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 8

کد: 3067
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
پيروزي

بازدید 8

کد: 3063
مسکوني
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
بعد از امام ...

بازدید 6

کد: 3062
مسکوني
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
بعد از ميدان...

بازدید 6

کد: 3061
مسکوني
رهن: 45,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 8

کد: 3058
مسکوني
رهن: 500,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 10

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه