ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 1957
تجاري
قیمت کل: 260,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

بازدید 7

کد: 1958
مسکوني
قیمت کل: 105,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 17

کد: 1952
مسکوني
قیمت کل: 870,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 8

کد: 1946
مسکوني
قیمت کل: 760,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهميرزادي

بازدید 7

کد: 1945
مسکوني
قیمت کل: 215,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
سيفي

بازدید 13

کد: 1955
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 13

کد: 1956
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 11

کد: 1954
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
پاسدار

بازدید 13

کد: 1953
مسکوني
رهن: 35,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 10

کد: 1951
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 18

کد: 1950
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از امام ...

بازدید 20

کد: 1949
  
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

بازدید 8

کد: 1948
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
...

بازدید 7

کد: 1944
مسکوني
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
غفاري

بازدید 7

کد: 1943
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 1942
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 7

کد: 1941
مسکوني
قیمت کل: 625,000,000 تومان
هرمتر: 6,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 26

کد: 1765
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 20

کد: 1931
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
شکوري

بازدید 16

کد: 1932
اداري
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 10

کد: 1933
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 19

کد: 1934
مسکوني
رهن: 110,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 7

کد: 1935
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
دهم فروردين

بازدید 6

کد: 1936
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 19

کد: 1940
مسکوني
قیمت کل: 2,600,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 1937
تجاري
قیمت کل: 235,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
15 خرداد
پا منار

بازدید 9

کد: 1938
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 9,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 14

کد: 1939
مسکوني
قیمت کل: 990,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بالاتر از مي...

بازدید 10

کد: 1925
مسکوني
قیمت کل: 330,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 25

کد: 1924
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بالاتر از مح...

بازدید 24

کد: 1927
مسکوني
رهن: 12,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قبل از ائومه...

بازدید 24

کد: 1928
مسکوني
رهن: 33,000,000 تومان
اجاره: 650,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بالاتر از مي...

بازدید 17

کد

بازدید

1442

42

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

64

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

72

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

41

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر 5

کد

بازدید

1958

17

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 30
قیمت کل:  105,000,000
هرمتر:  3,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

کد

بازدید

1952

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 105
قیمت کل:  870,000,000
هرمتر:  8,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

1945

13

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 43
قیمت کل:  215,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
سيفي

کد

بازدید

1954

13

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 750,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
پاسدار

کد

بازدید

1951

18

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 60,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

کد

بازدید

1950

20

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 48
رهن: 20,000,000
اجاره: 900,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از امام علي

کد

بازدید

1948

7

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 110
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,400,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
...

کد

بازدید

1944

7

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 200,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
غفاري

کد

بازدید

1943

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 64
رهن: 15,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

1942

7

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 95
رهن: 80,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

کد

بازدید

1941

26

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 92
قیمت کل:  625,000,000
هرمتر:  6,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

1946

7

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 126
قیمت کل:  760,000,000
هرمتر:  6,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي شاهميرزادي
شاهميرزادي

کد

بازدید

1955

13

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1956

11

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1953

10

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 95
رهن: 35,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1949

8

نوع: ويلايي
کاربری:
مساحت: 60
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
خ قيام

کد

بازدید

1934

7

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
رهن: 110,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
---

کد

بازدید

1935

6

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ميدان امام حسن
دهم فروردين

کد

بازدید

1940

6

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 190
قیمت کل:  2,600,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1929

18

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1905

20

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 25,000,000
اجاره: 1,400,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

کد

بازدید

1906

26

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 20,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
---

کد

بازدید

1908

20

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم
بلو.ار

کد

بازدید

1898

33

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 135
رهن: 40,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1899

26

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 65
قیمت کل:  357,000,000
هرمتر:  5,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ملاپور
خدايي

کد

بازدید

1885

67

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 540
قیمت کل:  290,000,000
هرمتر:  0
مازندران
چمستان
شاهد
چمستان

کد

بازدید

1932

10

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 63
رهن: 50,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

1957

7

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  260,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

کد

بازدید

1937

9

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  235,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
15 خرداد
پا منار

کد

بازدید

1922

16

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 35
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي پرستار
نبرد شمالي

کد

بازدید

1887

37

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
قیمت کل:  500,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1880

42

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1886

31

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1849

48

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  30,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1853

35

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 60
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1867

39

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 80
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,900,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نبي اکرم

کد

بازدید

1833

43

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  306,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

کد

بازدید

1834

44

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  720,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

1837

44

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
قیمت کل:  729,000,000
هرمتر:  27,000,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلک2

کد

بازدید

1825

45

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از قيام

کد

بازدید

1776

46

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 29
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه