ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 2056
مسکوني
قیمت کل: 605,000,000 تومان
هرمتر: 7,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 8

کد: 2051
مسکوني
رهن: 65,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 11

کد: 2053
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 9

کد: 2052
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک: انبار
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
غفاري

بازدید 8

کد: 2049
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,700,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام

بازدید 4

کد: 2048
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,700,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
قيام

بازدید 4

کد: 2047
مزروعي
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
ملاپور

بازدید 6

کد: 2046
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 650,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
شريفي

بازدید 8

کد: 2045
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 350,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
گلشناس

بازدید 7

کد: 2044
مسکوني
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 9

کد: 2043
مسکوني
رهن: 35,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
دکتر آيت
نارمک

بازدید 4

کد: 2054
مسکوني
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
---

بازدید 3

کد: 2050
مسکوني
قیمت کل: 966,000,000 تومان
هرمتر: 9,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 3

کد: 1031
مسکوني
قیمت کل: 240,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

بازدید 8

کد: 2028
مسکوني
قیمت کل: 315,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر خي...
بلوار ابوذر

بازدید 29

کد: 2042
مسکوني
قیمت کل: 370,000,000 تومان
هرمتر: 5,700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صالحي

بازدید 19

کد: 2039
مسکوني
قیمت کل: 150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بروجردي
شيوا

بازدید 15

کد: 2024
مسکوني
قیمت کل: 260,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

بازدید 18

کد: 2022
تجاري
قیمت کل: 325,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان تفحص

بازدید 10

کد: 2038
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 18

کد: 2041
مسکوني
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 9

کد: 2040
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 14

کد: 2037
انباري
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,900,000 تومان
نوع ملک: انبار
تهران
تهران
مشيريه
20متري اعظم

بازدید 10

کد: 2036
تجاري
رهن: 120,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 8

کد: 2035
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,800,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته اذادي

بازدید 9

کد: 2034
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 11

کد: 2033
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 8

کد: 2032
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
امام حسن

بازدید 13

کد: 2031
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 12

کد: 2029
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 9,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
شريفي شمالي

بازدید 10

کد: 2027
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
خ حسيني

بازدید 7

کد: 2026
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
شهميرزادي

بازدید 9

کد

بازدید

2056

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 86
قیمت کل:  605,000,000
هرمتر:  7,000,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از ميدا...

کد

بازدید

1031

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 62
قیمت کل:  240,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

1442

67

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

96

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

104

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

70

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

کد

بازدید

2051

11

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 65,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

2053

9

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 72
رهن: 60,000,000
اجاره: 700,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

2047

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مزروعي
مساحت: 71
رهن: 80,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
ملاپور

کد

بازدید

2046

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 350
رهن: 15,000,000
اجاره: 650,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
شريفي

کد

بازدید

2044

9

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 55
رهن: 75,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

2043

4

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 35,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
دکتر آيت
نارمک

کد

بازدید

2050

3

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 104
قیمت کل:  966,000,000
هرمتر:  9,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

2028

29

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 58
قیمت کل:  315,000,000
هرمتر:  5,500,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر خي...
بلوار ابوذر

کد

بازدید

2042

19

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 65
قیمت کل:  370,000,000
هرمتر:  5,700,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صالحي

کد

بازدید

-1

19

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 330
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  850,000
مرکزي کرج
---
سياهکلان

کد

بازدید

2049

4

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,700,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

2048

4

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,700,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

2045

7

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 70
رهن: 20,000,000
اجاره: 350,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي غياثي
گلشناس

کد

بازدید

2054

3

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 170
قیمت کل:  2,700,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي پارک سوار
---

کد

بازدید

2040

14

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 110
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2035

9

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 135
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,800,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
فرشته اذادي

کد

بازدید

2018

17

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 80
رهن: 30,000,000
اجاره: 15,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
خ پرستار

کد

بازدید

2003

16

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 35,000,000
اجاره: 850,000
تهران
تهران
پاسدار گمنامم
ميدان امام حسن

کد

بازدید

1972

24

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1967

22

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 130
رهن: 60,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1988

25

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 135
رهن: 40,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1946

36

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 126
قیمت کل:  760,000,000
هرمتر:  6,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي شاهميرزادي
شاهميرزادي

کد

بازدید

1955

46

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1956

47

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1953

40

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 95
رهن: 35,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1932

34

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 63
رهن: 50,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

2022

10

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  325,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان تفحص

کد

بازدید

2036

8

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام شمالي

کد

بازدید

2014

13

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 4
رهن: 10,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
پرستار
پرستار شمالي

کد

بازدید

1957

38

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  260,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

کد

بازدید

1937

31

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  235,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
15 خرداد
پا منار

کد

بازدید

1922

37

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 35
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي پرستار
نبرد شمالي

کد

بازدید

1887

71

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
قیمت کل:  500,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1880

84

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1886

55

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1849

71

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  30,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1853

64

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 60
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1867

64

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 80
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,900,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نبي اکرم

کد

بازدید

1833

63

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  306,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

کد

بازدید

1834

68

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  720,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

-1

22

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 39000
قیمت کل:  3,200,000,000
هرمتر:  0
فرحناز
---
---

کد

بازدید

-1

23

نوع: ويلا
کاربری:
مساحت: 0
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
---
گيشا

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه