ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 3113
مسکوني
قیمت کل: 3,261,000,000 تومان
هرمتر: 25,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 19

کد: 3116
مسکوني
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صادقي

بازدید 22

کد: 3115
مسکوني
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 20

کد: 3112
مسکوني
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 11

کد: 3108
مسکوني
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد

بازدید 19

کد: 3103
تجاري
قیمت کل: 10,000,000,000 تومان
هرمتر: 50,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي سرآسياب
سراسياب

بازدید 15

کد: 3102
تجاري
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
بعد از امام ...

بازدید 14

کد: 3101
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 26,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 14

کد: 3100
تجاري
قیمت کل: 13,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
نبرد جنوبي ده ...
ده حقي

بازدید 13

کد: 3090
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

بازدید 14

کد: 3089
مسکوني
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
هرمتر: 13,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 16

کد: 3078
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اتوبان محلاتي

بازدید 12

کد: 3076
مسکوني
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
پاسدار گمنام

بازدید 12

کد: 3074
مسکوني
قیمت کل: 945,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
پاسدار گمنام

بازدید 15

کد: 3073
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
پيروزي

بازدید 15

کد: 3072
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
پيروزي

بازدید 12

کد: 3070
مسکوني
قیمت کل: 880,000,000 تومان
هرمتر: 16,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 15

کد: 3066
مسکوني
قیمت کل: 1,287,000,000 تومان
هرمتر: 15,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
نرسيده به ام...

بازدید 19

کد: 3065
مسکوني
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر ازميد...

بازدید 12

کد: 3060
مسکوني
قیمت کل: 1,470,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 15

کد: 3059
مسکوني
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

بازدید 11

کد: 3057
مسکوني
قیمت کل: 3,930,000,000 تومان
هرمتر: 27,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 13

کد: 3056
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
پيروزي

بازدید 12

کد: 3053
مسکوني
قیمت کل: 2,940,000,000 تومان
هرمتر: 28,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 11

کد: 3046
مسکوني
قیمت کل: 850,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 15

کد: 3045
مسکوني
قیمت کل: 772,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 11

کد: 3042
مسکوني
قیمت کل: 772,000,000 تومان
هرمتر: 15,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 11

کد: 3040
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 18,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
مرکزي
آستانه
نبرد شمالي پاس...
بلوار شاهد

بازدید 11

کد: 3039
مسکوني
قیمت کل: 1,330,000,000 تومان
هرمتر: 17,360,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 9

کد: 3036
مسکوني
قیمت کل: 2,545,000,000 تومان
هرمتر: 25,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 13

کد: 3032
مسکوني
قیمت کل: 2,370,000,000 تومان
هرمتر: 23,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد

بازدید 12

کد: 3031
مسکوني
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
هرمتر: 16,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 13

کد

بازدید

2056

549

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 86
قیمت کل:  605,000,000
هرمتر:  7,000,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از ميدا...

کد

بازدید

1031

489

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 62
قیمت کل:  240,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

1442

593

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

580

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

629

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

623

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

کد

بازدید

3113

19

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 123
قیمت کل:  3,261,000,000
هرمتر:  25,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

3116

22

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 54
قیمت کل:  1,150,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صادقي

کد

بازدید

3115

20

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
قیمت کل:  2,100,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

کد

بازدید

3112

11

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 88
قیمت کل:  2,500,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

3108

19

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 52
قیمت کل:  1,300,000,000
هرمتر:  23,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد

کد

بازدید

3101

14

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
قیمت کل:  0
هرمتر:  26,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

کد

بازدید

3090

14

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 65.5
قیمت کل:  1,100,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

کد

بازدید

3089

16

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
قیمت کل:  1,300,000,000
هرمتر:  13,500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار گمنام

کد

بازدید

3076

12

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 80
قیمت کل:  1,200,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
پاسدار گمنام

کد

بازدید

-1

814

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 330
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  850,000
مرکزي کرج
---
سياهکلان

کد

بازدید

3078

12

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 103
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان قوامي
اتوبان محلاتي

کد

بازدید

3110

8

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

3105

11

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 95
رهن: 100,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

3091

11

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 25,000,000
اجاره: 2,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

3081

9

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 115
رهن: 180,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
ميدان امام حسن

کد

بازدید

2997

9

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 100,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از ميدان امام حسن ع

کد

بازدید

2989

65

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 93
رهن: 250,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

2947

66

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 105
رهن: 220,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نيروي هوايي
نيرو هوايي

کد

بازدید

2911

72

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 450,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2887

67

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 105
رهن: 60,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

2918

71

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 80
رهن: 40,000,000
اجاره: 1,600,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام جنوبي

کد

بازدید

2852

102

نوع: ويلايي
کاربری: کارگاهي
مساحت: 80
رهن: 35,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
نبرد شمالي

کد

بازدید

2848

102

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2835

99

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 30,000,000
اجاره: 2,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

2832

101

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 140
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

1932

588

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 63
رهن: 50,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

3103

15

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 200
قیمت کل:  10,000,000,000
هرمتر:  50,000,000
تهران
تهران
پيروزي سرآسياب
سراسياب

کد

بازدید

3102

14

نوع: اداري
کاربری: تجاري
مساحت: 56
قیمت کل:  2,500,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي
بعد از امام علي

کد

بازدید

3100

13

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 137
قیمت کل:  13,000,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
نبرد جنوبي ده حقي
ده حقي

کد

بازدید

3013

10

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 30
قیمت کل:  2,550,000,000
هرمتر:  85,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

3006

13

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 100
قیمت کل:  4,000,000,000
هرمتر:  40,000,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
شاه آبادي

کد

بازدید

3080

10

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 74
رهن: 200,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
بر نبرد

کد

بازدید

2602

9

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
رهن: 25,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

3051

18

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 25
رهن: 70,000,000
اجاره: 4,500,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي)
ميثم

کد

بازدید

3021

10

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 25
رهن: 150,000,000
اجاره: 6,500,000
تهران
تهران
پيروزي سرآسياب
پيروزي

کد

بازدید

2957

84

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
قیمت کل:  2,200,000,000
هرمتر:  55,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فتح الهي شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2968

74

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 43
رهن: 100,000,000
اجاره: 9,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

2964

72

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
صالحي

کد

بازدید

2917

72

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 20
رهن: 20,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2884

72

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 160
رهن: 200,000,000
اجاره: 10,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

-1

527

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 39000
قیمت کل:  3,200,000,000
هرمتر:  0
فرحناز
---
---

کد

بازدید

-1

570

نوع: ويلا
کاربری:
مساحت: 0
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
---
گيشا

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه