ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 1910
مسکوني
قیمت کل: 245,000,000 تومان
هرمتر: 3,950,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 1911
مسکوني
قیمت کل: 230,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
---

بازدید 8

کد: 1918
مسکوني
قیمت کل: 350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

بازدید 6

کد: 1923
مسکوني
قیمت کل: 211,000,000 تومان
هرمتر: 4,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

بازدید 4

کد: 1905
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

بازدید 2

کد: 1906
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 4

کد: 1908
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بلو.ار

بازدید 2

کد: 1912
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بلوا ابوذر

بازدید 2

کد: 1914
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
باسدار گمنام
نبرد شمالي

بازدید 3

کد: 1915
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 3

کد: 1917
مسکوني
رهن: 90,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

بازدید 3

کد: 1919
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از آب مو...

بازدید 4

کد: 1920
مسکوني
رهن: 90,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 2

کد: 1921
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

بازدید 2

کد: 1922
تجاري
رهن: 120,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي پرستار
نبرد شمالي

بازدید 2

کد: 1903
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
ميدان امام حسن

بازدید 27

کد: 1904
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
حسن محمدي

بازدید 35

کد: 1898
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 21

کد: 1900
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 18

کد: 1901
مسکوني
رهن: 90,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ...
نبش علي قلي ...

بازدید 15

کد: 1902
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ...
ابتداي ملاپور

بازدید 12

کد: 1897
مسکوني
قیمت کل: 500,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 24

کد: 1899
مسکوني
قیمت کل: 357,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
خدايي

بازدید 16

کد: 1890
مسکوني
قیمت کل: 645,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
ميثم

بازدید 32

کد: 1895
مسکوني
قیمت کل: 570,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 37

کد: 1891
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 27

کد: 1892
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 26

کد: 1893
مسکوني
رهن: 65,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
عبدالمحمدي

بازدید 28

کد: 1894
مسکوني
رهن: 110,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 22

کد: 1896
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 21

کد: 1889
مسکوني
قیمت کل: 175,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
کرمان غربي
ميدان شکوفه

بازدید 64

کد: 1888
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ...
بالاتر از مي...

بازدید 27

کد

بازدید

1442

33

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

51

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

61

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

32

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر 5

کد

بازدید

1910

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 57
قیمت کل:  245,000,000
هرمتر:  3,950,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

1911

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 51
قیمت کل:  230,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
---

کد

بازدید

1918

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  350,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

کد

بازدید

1923

4

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 44
قیمت کل:  211,000,000
هرمتر:  4,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

کد

بازدید

1912

2

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 86
رهن: 40,000,000
اجاره: 1,600,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بلوا ابوذر

کد

بازدید

1915

3

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 53
رهن: 70,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

1917

3

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
رهن: 90,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

کد

بازدید

1919

4

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 100,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از آب موتور

کد

بازدید

1920

2

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 90,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

1921

2

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 44
رهن: 15,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

کد

بازدید

1903

27

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 56
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
ميدان امام حسن

کد

بازدید

1905

2

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 25,000,000
اجاره: 1,400,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

کد

بازدید

1906

4

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 20,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
---

کد

بازدید

1908

2

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم
بلو.ار

کد

بازدید

1898

21

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 135
رهن: 40,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1899

16

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 65
قیمت کل:  357,000,000
هرمتر:  5,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ملاپور
خدايي

کد

بازدید

1885

58

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 540
قیمت کل:  290,000,000
هرمتر:  0
مازندران
چمستان
شاهد
چمستان

کد

بازدید

1851

34

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
قیمت کل:  1,000,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1856

28

نوع: ويلايي
کاربری:
مساحت: 263
قیمت کل:  4,000,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
17 شهريور
---

کد

بازدید

1848

36

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 5,000,000
اجاره: 850,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1852

23

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 40,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1831

34

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
قیمت کل:  850,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1840

32

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 126
قیمت کل:  970,000,000
هرمتر:  7,700,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد

کد

بازدید

1839

37

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

1841

37

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 180,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي عارف شمالي(مخبر)
مسجد خداداد

کد

بازدید

1826

31

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 75
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1922

2

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 35
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي پرستار
نبرد شمالي

کد

بازدید

1887

22

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
قیمت کل:  500,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1880

26

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1886

19

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1849

35

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  30,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1853

24

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 60
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1867

25

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 80
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,900,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نبي اکرم

کد

بازدید

1833

30

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  306,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

کد

بازدید

1834

36

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  720,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

1837

34

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
قیمت کل:  729,000,000
هرمتر:  27,000,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلک2

کد

بازدید

1825

32

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از قيام

کد

بازدید

1776

35

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 29
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

1771

29

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 31
قیمت کل:  868,000,000
هرمتر:  28,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1693

28

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 17
قیمت کل:  425,000,000
هرمتر:  25,000,000
تهران
تهران
بلوارابوذر بين پل 2-3
بلوارابوذر

کد

بازدید

1694

23

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 17
قیمت کل:  425,000,000
هرمتر:  25,000,000
تهران
تهرلن
بلوارابوذر بين پ2-3
بلوارابوذر

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه