ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 1427
مسکوني
قیمت کل: 165,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
لرستان
بابايي (مستفيد سابق)

بازدید 0

کد: 1299
مسکوني
قیمت کل: 340,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
قيام جنوبي
شاهد

بازدید 5

کد: 1440
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
فتح الهي شمالي طالبي گرکاني

بازدید 3

کد: 1442
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
شاهد 10

بازدید 0

کد: 1442
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
شاهد 10

بازدید 0

کد: 1436
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 850,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
خيابان قيام بلوار شاهد

بازدید 1

کد: 1416
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
ابوذر 5

بازدید 1

کد: 1424
مسکوني
قیمت کل: 230,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
بين نبرد و بلوار ابوذر

بازدید 1

کد: 1417
مسکوني
قیمت کل: 170,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
کوچه هاي ابوذر
بالاتر از محلاتي

بازدید 0

کد: 1415
مسکوني
قیمت کل: 130,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
بالاتر از ميدان امام حسن
عرب حلوايي

بازدید 1

کد: 1411
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
قيام جنوبي
کوچه هاي شاهد

بازدید 1

کد: 1362
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
کوچه هاي شاهد

بازدید 0

کد: 1408
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,050,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
صادقي
خ فرخي

بازدید 0

کد: 1407
مسکوني
رهن: 140,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
دهم فروردين
بالاتر از ميدان امام حسن

بازدید 0

کد: 1844
مسکوني
قیمت کل: 260,000,000 تومان
هرمتر: 4,350,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
قيام
قيام جنوبي

بازدید 0

کد: 1843
مسکوني
قیمت کل: 250,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
پل 5
وحدت

بازدید 0

کد: 1842
مسکوني
قیمت کل: 270,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
ربذه جنوبي

بازدید 0

کد: 1840
مسکوني
قیمت کل: 970,000,000 تومان
هرمتر: 7,700,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
نبرد
عليان

بازدید 0

کد: 1838
مسکوني
قیمت کل: 180,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
ميثم

بازدید 0

کد: 1837
تجاري
قیمت کل: 729,000,000 تومان
هرمتر: 27,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
فلک2

بازدید 0

کد: 1836
مسکوني
قیمت کل: 296,000,000 تومان
هرمتر: 3,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
قيام

بازدید 0

کد: 1841
مسکوني
رهن: 180,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
مسجد خداداد
140 متري وليعصرغربي

بازدید 0

کد: 1839
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
قيام جنوبي
شاهد

بازدید 0

کد: 1835
مسکوني
قیمت کل: 570,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
قيام
قيام جنوبي

بازدید 0

کد: 1834
تجاري
قیمت کل: 720,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
لرستان

بازدید 0

کد: 1833
تجاري
قیمت کل: 306,000,000 تومان
هرمتر: 17,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
انتهاي خيابان

بازدید 0

کد: 1832
مسکوني
قیمت کل: 845,000,000 تومان
هرمتر: 6,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
امام حسن

بازدید 0

کد: 1831
مسکوني
قیمت کل: 850,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
قيام

بازدید 0

کد: 1830
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
قيام

بازدید 0

کد: 1829
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
پرستار جنوبي
پايينتر از ائمه اطهار

بازدید 3

کد: 1828
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
جعفر نژاد

بازدید 1

کد: 1826
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
قيام
قيام جنوبي

بازدید 1

کد

بازدید

1442

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
شاهد 10

کد

بازدید

1442

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
شاهد 10

کد

بازدید

1440

3

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 53
رهن: 20,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
فتح الهي شمالي طالبي گرکاني

کد

بازدید

1436

1

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
رهن: 25,000,000
اجاره: 850,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
خيابان قيام بلوار شاهد

کد

بازدید

1427

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

1416

1

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
ابوذر 5

کد

بازدید

1415

1

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 42
قیمت کل:  130,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از ميدان امام حسن

کد

بازدید

1417

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 63
قیمت کل:  170,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
کوچه هاي ابوذر

کد

بازدید

1424

1

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
قیمت کل:  230,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
بين نبرد و بلوار ابوذر

کد

بازدید

1411

1

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 58
رهن: 30,000,000
اجاره: 400,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام جنوبي

کد

بازدید

1408

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 63
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,050,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام خيابان صالحي
صادقي

کد

بازدید

1407

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 115
رهن: 140,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
دهم فروردين

کد

بازدید

1362

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 15,000,000
اجاره: 700,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
کوچه هاي شاهد

کد

بازدید

1299

5

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 88
قیمت کل:  340,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

1832

0

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 130
قیمت کل:  845,000,000
هرمتر:  6,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
امام حسن

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 110
قیمت کل:  93,500,000
هرمتر:  850,000
جويبار
---
جويبار به بهنمير

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 180
قیمت کل:  850
هرمتر:  0
اصفهان
---
هشت بهشت شرقي

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 9000
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
نور
---
---

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمین
کاربری:  
مساحت: 175
قیمت کل:  70,000,000
هرمتر:  400,000
مازندران
امل
---
خ امام رضا بلوار منفرد

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمین
کاربری:  
مساحت: 15000
قیمت کل:  75
هرمتر:  5,000,000
تهران
تهران
---
جنت اباد

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمین
کاربری:  
مساحت: 380
قیمت کل:  175,000,000
هرمتر:  460,000
مازندران
نوشهر
---
لتینگان

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمین
کاربری:  
مساحت: 1450
قیمت کل:  290,000,000
هرمتر:  200,000
تهران
فيروزکوه
---
پاسداران

کد

بازدید

-1

0

نوع: زمین
کاربری:  
مساحت: 3300
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
تهران
---
فرجام

کد

بازدید

1831

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
قیمت کل:  850,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1840

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 126
قیمت کل:  970,000,000
هرمتر:  7,700,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد

کد

بازدید

1839

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

1841

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 180,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي عارف شمالي(مخبر)
مسجد خداداد

کد

بازدید

1826

1

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 75
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1829

3

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 75
رهن: 15,000,000
اجاره: 900,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1812

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 57
رهن: 15,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

1772

1

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 103
رهن: 80,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1790

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 5,000,000
اجاره: 650,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
صالحي

کد

بازدید

1792

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم
3 غربي

کد

بازدید

1750

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 50,000,000
اجاره: 850,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1747

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 65
رهن: 8,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1760

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 144
قیمت کل:  1,440,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پيروزي
درياباري

کد

بازدید

1734

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 80
رهن: 40,000,000
اجاره: 100,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام آب موتور
نرسيده به امام علي

کد

بازدید

1712

0

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 98
قیمت کل:  650,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

1833

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  306,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

کد

بازدید

1834

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  720,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

1837

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
قیمت کل:  729,000,000
هرمتر:  27,000,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلک2

کد

بازدید

1825

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از قيام

کد

بازدید

1776

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 29
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

1771

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 31
قیمت کل:  868,000,000
هرمتر:  28,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1732

2

نوع: دفترکار
کاربری:  
مساحت:
رهن: 15,000,000
اجاره: 1,200,000
---
---

کد

بازدید

1693

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 17
قیمت کل:  425,000,000
هرمتر:  25,000,000
تهران
تهران
بلوارابوذر بين پل 2-3
بلوارابوذر

کد

بازدید

1694

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 17
قیمت کل:  425,000,000
هرمتر:  25,000,000
تهران
تهرلن
بلوارابوذر بين پ2-3
بلوارابوذر

کد

بازدید

1617

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 10
رهن: 20,000,000
اجاره: 400,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک)
کياني

کد

بازدید

1608

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 13
قیمت کل:  150,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
نبرد شمالي ائمه اطهار
نبي اکرم

کد

بازدید

1609

0

نوع: اداري
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 45,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي مقداد
کريم شاهيان

کد

بازدید

1593

0

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 24
رهن: 20,000,000
اجاره: 2,900,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي)
ميثم

کد

بازدید

1534

1

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
رهن: 75,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
محدوده خيابان ملاپور

کد

بازدید

1518

1

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 23
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نبي اکرم

کد

بازدید

-1

0

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 1100
قیمت کل:  150,000,000
هرمتر:  136,000
هشتگرد
---
تهراندشت

کد

بازدید

-1

0

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 4000
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
کلوده
---
---

کد

بازدید

-1

0

نوع: ویلا
کاربری:  
مساحت: 1000
قیمت کل:  2,000,000,000
هرمتر:  0
البرز
مرکزي ساوجبلاغ
---
چهارباغ شهرک طاووسیه

کد

بازدید

-1

2

نوع: باغ
کاربری:  
مساحت: 30000
قیمت کل:  990,000,000
هرمتر:  33,000
گلستان
ليوان
---
جاده شاه عباسی

کد

بازدید

-1

0

نوع: ویلا
کاربری:  
مساحت: 1792
قیمت کل:  320,000,000
هرمتر:  180,000
گيلان
استانه اشرفيه
---
خوش سیرت

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه