ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 1963
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 9,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي
پاسدار گمنام

بازدید 6

کد: 1960
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
ملا پور

بازدید 7

کد: 1962
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 650,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
خ صاحب الزمان

بازدید 5

کد: 1961
مسکوني
رهن: 95,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي تاجري
پاسدار گمنام

بازدید 9

کد: 1959
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
ملاپور

بازدید 8

کد: 1963
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 9,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي
پاسدار گمنام

بازدید 7

کد: 1960
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
ملا پور

بازدید 3

کد: 1962
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 650,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
خ صاحب الزمان

بازدید 3

کد: 1961
مسکوني
رهن: 95,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي تاجري
پاسدار گمنام

بازدید 4

کد: 1959
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
ملاپور

بازدید 3

کد: 1957
تجاري
قیمت کل: 260,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

بازدید 10

کد: 1958
مسکوني
قیمت کل: 105,000,000 تومان
هرمتر: 3,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 25

کد: 1952
مسکوني
قیمت کل: 870,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 14

کد: 1946
مسکوني
قیمت کل: 760,000,000 تومان
هرمتر: 6,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهميرزادي

بازدید 11

کد: 1945
مسکوني
قیمت کل: 215,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
سيفي

بازدید 19

کد: 1955
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 17

کد: 1956
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 17

کد: 1954
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
پاسدار

بازدید 21

کد: 1953
مسکوني
رهن: 35,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 12

کد: 1951
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 30

کد: 1950
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از امام ...

بازدید 24

کد: 1949
  
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ قيام

بازدید 11

کد: 1948
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
...

بازدید 10

کد: 1944
مسکوني
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
غفاري

بازدید 9

کد: 1943
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 8

کد: 1942
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 10

کد: 1941
مسکوني
قیمت کل: 625,000,000 تومان
هرمتر: 6,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 32

کد: 1765
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 31

کد: 1931
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
شکوري

بازدید 21

کد: 1932
اداري
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پيروزي

بازدید 13

کد: 1933
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 26

کد: 1934
مسکوني
رهن: 110,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 11

کد

بازدید

1442

43

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

66

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

75

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

44

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر 5

کد

بازدید

1963

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 115
قیمت کل:  0
هرمتر:  9,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

1960

7

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 53
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
ملا پور

کد

بازدید

1962

5

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 650,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
خ صاحب الزمان

کد

بازدید

1961

9

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 96
رهن: 95,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي تاجري
پاسدار گمنام

کد

بازدید

1959

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 40,000,000
اجاره: 400,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
ملاپور

کد

بازدید

1963

7

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 115
قیمت کل:  0
هرمتر:  9,000,000
تهران
تهران
نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

1960

3

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 53
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
ملا پور

کد

بازدید

1962

3

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 650,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
خ صاحب الزمان

کد

بازدید

1961

4

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 96
رهن: 95,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي تاجري
پاسدار گمنام

کد

بازدید

1959

3

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 40,000,000
اجاره: 400,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام م...
ملاپور

کد

بازدید

1958

25

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 30
قیمت کل:  105,000,000
هرمتر:  3,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

کد

بازدید

1946

11

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 126
قیمت کل:  760,000,000
هرمتر:  6,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي شاهميرزادي
شاهميرزادي

کد

بازدید

1955

17

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1956

17

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1953

12

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 95
رهن: 35,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1949

11

نوع: ويلايي
کاربری:
مساحت: 60
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
خ قيام

کد

بازدید

1934

11

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
رهن: 110,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
---

کد

بازدید

1935

9

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ميدان امام حسن
دهم فروردين

کد

بازدید

1940

9

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 190
قیمت کل:  2,600,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1929

21

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1905

23

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 25,000,000
اجاره: 1,400,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

کد

بازدید

1906

31

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 20,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
---

کد

بازدید

1908

24

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,500,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم
بلو.ار

کد

بازدید

1898

36

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 135
رهن: 40,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1899

33

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 65
قیمت کل:  357,000,000
هرمتر:  5,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ملاپور
خدايي

کد

بازدید

1885

70

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 540
قیمت کل:  290,000,000
هرمتر:  0
مازندران
چمستان
شاهد
چمستان

کد

بازدید

1932

13

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 63
رهن: 50,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

1957

10

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  260,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

کد

بازدید

1937

12

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  235,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
15 خرداد
پا منار

کد

بازدید

1922

20

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 35
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي پرستار
نبرد شمالي

کد

بازدید

1887

37

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
قیمت کل:  500,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1880

44

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1886

32

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1849

50

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  30,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1853

37

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 60
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1867

40

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 80
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,900,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نبي اکرم

کد

بازدید

1833

43

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  306,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

کد

بازدید

1834

45

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  720,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

1837

46

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
قیمت کل:  729,000,000
هرمتر:  27,000,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلک2

کد

بازدید

1825

48

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از قيام

کد

بازدید

1776

48

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 29
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه