ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 1847
مسکوني
قیمت کل: 992,000,000 تومان
هرمتر: 7,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلکه

بازدید 21

کد: 1849
تجاري
قیمت کل: 630,000,000 تومان
هرمتر: 30,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين دوم و سوم

بازدید 17

کد: 1850
مسکوني
قیمت کل: 551,000,000 تومان
هرمتر: 4,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اول ميثم

بازدید 14

کد: 1851
مسکوني
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
هرمتر: 10,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

بازدید 14

کد: 1856
  
قیمت کل: 4,000,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
17 شهريور
---

بازدید 9

کد: 1858
مسکوني
قیمت کل: 280,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 25

کد: 1859
مسکوني
قیمت کل: 285,000,000 تومان
هرمتر: 5,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 9

کد: 1861
مسکوني
قیمت کل: 194,000,000 تومان
هرمتر: 3,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
کلاهدوز

بازدید 13

کد: 1868
مسکوني
قیمت کل: 230,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 13

کد: 1873
مسکوني
قیمت کل: 135,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
---

بازدید 21

کد: 1876
مسکوني
قیمت کل: 360,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد جنوبي
---

بازدید 19

کد: 1848
مسکوني
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 850,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 10

کد: 1852
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 8

کد: 1853
تجاري
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 5

کد: 1854
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 2,300,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از مي...

بازدید 7

کد: 1857
مسکوني
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين دوم و سوم

بازدید 8

کد: 1860
مسکوني
رهن: 69,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر ربذه
---

بازدید 11

کد: 1862
مسکوني
رهن: 85,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 10

کد: 1864
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
بالاتر از ات...

بازدید 9

کد: 1867
اداري
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,900,000 تومان
نوع ملک: اداري
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نب...

بازدید 11

کد: 1871
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 7

کد: 1872
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ...
---

بازدید 8

کد: 1874
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
---

بازدید 10

کد: 1875
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
---

بازدید 10

کد: 1877
مسکوني
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
طالبي گرکاني

بازدید 6

کد: 1878
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
---

بازدید 13

کد: 1845
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
منوچهر خياط

بازدید 4

کد: 1846
مسکوني
رهن: 13,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 8

کد: 1831
مسکوني
قیمت کل: 850,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 24

کد: 1832
مسکوني
قیمت کل: 845,000,000 تومان
هرمتر: 6,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
امام حسن

بازدید 18

کد: 1833
تجاري
قیمت کل: 306,000,000 تومان
هرمتر: 17,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
سبلان شمالي مو...
انتهاي خيابان

بازدید 16

کد: 1834
تجاري
قیمت کل: 720,000,000 تومان
هرمتر: 20,000,000 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

بازدید 18

کد

بازدید

1442

23

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

38

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

48

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

23

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر 5

کد

بازدید

1847

21

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 129
قیمت کل:  992,000,000
هرمتر:  7,500,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلکه

کد

بازدید

1850

14

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 118
قیمت کل:  551,000,000
هرمتر:  4,500,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
اول ميثم

کد

بازدید

1858

25

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

کد

بازدید

1859

9

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 48
قیمت کل:  285,000,000
هرمتر:  5,500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

کد

بازدید

1861

13

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 58.5
قیمت کل:  194,000,000
هرمتر:  3,300,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
کلاهدوز

کد

بازدید

1868

13

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 52
قیمت کل:  230,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

کد

بازدید

1873

21

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 51
قیمت کل:  135,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي ...
---

کد

بازدید

1876

19

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
قیمت کل:  360,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
نبرد جنوبي
---

کد

بازدید

1854

7

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 103
رهن: 40,000,000
اجاره: 2,300,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از ميدا...

کد

بازدید

1857

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 70
رهن: 0
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي بلوار ا...
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1860

11

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 69
رهن: 69,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
بلوار ابوذر ربذه
---

کد

بازدید

1851

14

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
قیمت کل:  1,000,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1856

9

نوع: ويلايي
کاربری:
مساحت: 263
قیمت کل:  4,000,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
17 شهريور
---

کد

بازدید

1848

10

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 50
رهن: 5,000,000
اجاره: 850,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1852

8

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 40,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1831

24

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
قیمت کل:  850,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1840

20

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 126
قیمت کل:  970,000,000
هرمتر:  7,700,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد

کد

بازدید

1839

26

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

1841

28

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
رهن: 180,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي عارف شمالي(مخبر)
مسجد خداداد

کد

بازدید

1826

18

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 75
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1829

18

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 75
رهن: 15,000,000
اجاره: 900,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1812

10

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 57
رهن: 15,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

1772

12

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 103
رهن: 80,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1790

15

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 5,000,000
اجاره: 650,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
صالحي

کد

بازدید

1792

14

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم
3 غربي

کد

بازدید

1750

10

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 50,000,000
اجاره: 850,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1849

17

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  30,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1853

5

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 60
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1867

11

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 80
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,900,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نبي اکرم

کد

بازدید

1833

16

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  306,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

کد

بازدید

1834

18

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  720,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

1837

19

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
قیمت کل:  729,000,000
هرمتر:  27,000,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلک2

کد

بازدید

1825

17

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از قيام

کد

بازدید

1776

14

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 29
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

1771

15

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 31
قیمت کل:  868,000,000
هرمتر:  28,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1693

15

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 17
قیمت کل:  425,000,000
هرمتر:  25,000,000
تهران
تهران
بلوارابوذر بين پل 2-3
بلوارابوذر

کد

بازدید

1694

9

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 17
قیمت کل:  425,000,000
هرمتر:  25,000,000
تهران
تهرلن
بلوارابوذر بين پ2-3
بلوارابوذر

کد

بازدید

1617

17

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 10
رهن: 20,000,000
اجاره: 400,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک)
کياني

کد

بازدید

1608

14

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 13
قیمت کل:  150,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
نبرد شمالي ائمه اطهار
نبي اکرم

کد

بازدید

1609

15

نوع: اداري
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 45,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي مقداد
کريم شاهيان

کد

بازدید

1593

11

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 24
رهن: 20,000,000
اجاره: 2,900,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي)
ميثم

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه