ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 2001
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان امام حسن

بازدید 26

کد: 1991
مسکوني
قیمت کل: 215,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
هفده شهريور
هفده شهريور

بازدید 26

کد: 1995
مسکوني
قیمت کل: 280,000,000 تومان
هرمتر: 60,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

بازدید 31

کد: 1992
مسکوني
قیمت کل: 380,000,000 تومان
هرمتر: 5,400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بلوار ابوذر

بازدید 27

کد: 1986
مسکوني
قیمت کل: 885,000,000 تومان
هرمتر: 5,900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صالحي

بازدید 16

کد: 1985
مزروعي
قیمت کل: 210,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 25

کد: 1981
مزروعي
قیمت کل: 265,000,000 تومان
هرمتر: 5,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

بازدید 22

کد: 1979
مسکوني
قیمت کل: 220,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي بروجردي
ميدان بروجردي

بازدید 19

کد: 1971
مسکوني
قیمت کل: 350,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 24

کد: 1970
مسکوني
قیمت کل: 327,000,000 تومان
هرمتر: 7,100,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
دهم فروردين
پيروزي

بازدید 16

کد: 1969
مزروعي
قیمت کل: 416,000,000 تومان
هرمتر: 6,900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي
دهم فروردين

بازدید 21

کد: 1968
مسکوني
قیمت کل: 740,000,000 تومان
هرمتر: 7,500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 13

کد: 1965
مسکوني
قیمت کل: 865,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 17

کد: 1996
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
شکوري

بازدید 16

کد: 1994
مزروعي
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
خ صالحي

بازدید 21

کد: 1993
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 12

کد: 1989
مسکوني
رهن: 22,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پا سدار گمنام ...
خ شريفي

بازدید 13

کد: 1987
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
پاسدار کمنام

بازدید 14

کد: 1984
مزروعي
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 12

کد: 1983
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
پاسدار گمنام

بازدید 13

کد: 1977
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
بلوار ابوذر
بلوار

بازدید 16

کد: 1976
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلکه سوم

بازدید 14

کد: 1975
مسکوني
رهن: 220,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نيرو هوايي
نيرو هوايي

بازدید 18

کد: 1974
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
پاسدار

بازدید 19

کد: 1973
  
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک:
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته ازادي

بازدید 13

کد: 1972
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 13

کد: 1967
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 10

کد: 1966
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
فرشته ازادي
---

بازدید 12

کد: 1964
کارگاهي
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: انبار
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 12

کد: 1988
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 11

کد: -1
  
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: باغ
فرحناز
---
---

بازدید 12

کد: 1963
مسکوني
قیمت کل: 0 تومان
هرمتر: 9,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي
پاسدار گمنام

بازدید 24

کد

بازدید

1442

53

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

77

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

89

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

57

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر 5

کد

بازدید

2001

26

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 48
رهن: 15,000,000
اجاره: 900,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان امام حسن

کد

بازدید

1991

26

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 46
قیمت کل:  215,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
هفده شهريور
هفده شهريور

کد

بازدید

1995

31

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 49
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  60,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
نبرد شمالي

کد

بازدید

1992

27

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 70
قیمت کل:  380,000,000
هرمتر:  5,400,000
تهران
تهران
بلوار ابوذر بي...
بلوار ابوذر

کد

بازدید

1986

16

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 150
قیمت کل:  885,000,000
هرمتر:  5,900,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام خ...
صالحي

کد

بازدید

1985

25

نوع: آپارتمان
کاربری: مزروعي
مساحت: 53
قیمت کل:  210,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

کد

بازدید

1981

22

نوع: آپارتمان
کاربری: مزروعي
مساحت: 53
قیمت کل:  265,000,000
هرمتر:  5,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام شمالي

کد

بازدید

1979

19

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 40.5
قیمت کل:  220,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي بروجردي
ميدان بروجردي

کد

بازدید

1971

24

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 56
قیمت کل:  350,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

کد

بازدید

1970

16

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 46
قیمت کل:  327,000,000
هرمتر:  7,100,000
تهران
تهران
دهم فروردين
پيروزي

کد

بازدید

1969

21

نوع: آپارتمان
کاربری: مزروعي
مساحت: 56
قیمت کل:  416,000,000
هرمتر:  6,900,000
تهران
تهران
پيروزي
دهم فروردين

کد

بازدید

-1

9

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 330
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  850,000
مرکزي کرج
---
سياهکلان

کد

بازدید

1972

13

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1967

10

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 130
رهن: 60,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1988

11

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 135
رهن: 40,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1946

22

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 126
قیمت کل:  760,000,000
هرمتر:  6,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي شاهميرزادي
شاهميرزادي

کد

بازدید

1955

34

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1956

33

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 60
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1953

26

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 95
رهن: 35,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1949

28

نوع: ويلايي
کاربری:
مساحت: 60
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
خ قيام

کد

بازدید

1934

22

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
رهن: 110,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
---

کد

بازدید

1935

18

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,200,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام ميدان امام حسن
دهم فروردين

کد

بازدید

1940

20

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 190
قیمت کل:  2,600,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1929

29

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

-1

12

نوع: خانه
کاربری:
مساحت: 250
قیمت کل:  160,000,000
هرمتر:  640,000
بردسير
---
بلوار 22بهمن

کد

بازدید

1905

32

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 90
رهن: 25,000,000
اجاره: 1,400,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
لرستان

کد

بازدید

1906

37

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
رهن: 20,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
---

کد

بازدید

1932

19

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 63
رهن: 50,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

1957

23

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  260,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

کد

بازدید

1937

19

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  235,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
15 خرداد
پا منار

کد

بازدید

1922

26

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 35
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي پرستار
نبرد شمالي

کد

بازدید

1887

50

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
قیمت کل:  500,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1880

64

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1886

40

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1849

59

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  30,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1853

48

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 60
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1867

52

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 80
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,900,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از نبي اکرم

کد

بازدید

1833

51

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  306,000,000
هرمتر:  17,000,000
تهران
تهران
سبلان شمالي موتور آب
انتهاي خيابان

کد

بازدید

1834

55

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 36
قیمت کل:  720,000,000
هرمتر:  20,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام لرستان
لرستان

کد

بازدید

1837

59

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
قیمت کل:  729,000,000
هرمتر:  27,000,000
تهران
تهران
پيروزي مقداد
فلک2

کد

بازدید

1825

57

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 30,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام
قبل از قيام

کد

بازدید

1776

59

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 29
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
نبرد شمالي

کد

بازدید

-1

12

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 39000
قیمت کل:  3,200,000,000
هرمتر:  0
فرحناز
---
---

کد

بازدید

-1

13

نوع: ويلا
کاربری:
مساحت: 0
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
---
گيشا

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه