ورود مشاوران

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

کد: 2106
مسکوني
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 2100
مسکوني
قیمت کل: 680,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 6

کد: 2105
مسکوني
قیمت کل: 255,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
صاحب الزمان

بازدید 5

کد: 2102
تجاري
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: مغازه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 5

کد: 2097
مسکوني
قیمت کل: 255,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي خيا...
صاحب الزمان

بازدید 6

کد: 2085
مسکوني
قیمت کل: 42,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

بازدید 6

کد: 2084
مسکوني
قیمت کل: 32,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته زاادي

بازدید 8

کد: 2083
مسکوني
قیمت کل: 1,130,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
---
قيام

بازدید 5

کد: 2107
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر2

بازدید 7

کد: 2104
مسکوني
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام جنوبي

بازدید 4

کد: 2103
مسکوني
رهن: 250,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد جنوبي خيا...
مسلم شمالي

بازدید 6

کد: 2101
مسکوني
رهن: 170,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 5

کد: 2099
مسکوني
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد جنوبي بلو...
علامه اميني

بازدید 4

کد: 2098
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 4

کد: 2096
مسکوني
رهن: 41,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 4

کد: 2094
مسکوني
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
نوع ملک: انبار
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 4

کد: 2093
کارگاهي
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
---
پاسدار گمنام

بازدید 4

کد: 2092
مسکوني
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 4

کد: 2091
مسکوني
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
---

بازدید 5

کد: 2090
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
نبرد شمالي پاس...
لرستان

بازدید 4

کد: 2089
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته ازادي

بازدید 4

کد: 2088
مسکوني
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام
پاسدار گمنام

بازدید 4

کد: 2087
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
پاسدار گمنام

بازدید 4

کد: 2086
مسکوني
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام آ...
تاجري

بازدید 5

کد: 2081
مسکوني
قیمت کل: 285,000,000 تومان
هرمتر: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
خ نبرد

بازدید 15

کد: 2082
مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 2,800,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 14

کد: 2080
مسکوني
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 18

کد: 2079
مسکوني
قیمت کل: 702,000,000 تومان
هرمتر: 8,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 18

کد: 2077
مسکوني
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
ابتداي صاحب ...

بازدید 15

کد: 2078
مسکوني
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
ميدان حسينيه...

بازدید 10

کد: 2076
مسکوني
رهن: 220,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: آپارتمان
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 10

کد: 2075
مسکوني
رهن: 250,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: ويلايي
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

بازدید 12

کد

بازدید

2056

33

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 86
قیمت کل:  605,000,000
هرمتر:  7,000,000
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
بالاتر از ميدا...

کد

بازدید

1031

31

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 62
قیمت کل:  240,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي شمالي

کد

بازدید

1442

81

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1442

111

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
شاهد 10

کد

بازدید

1427

118

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 66
قیمت کل:  165,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ل...
لرستان

کد

بازدید

1416

88

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 67
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
کوچه هاي ابوذر

کد

بازدید

2106

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 55
رهن: 75,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

2100

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 94
قیمت کل:  680,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
قيام

کد

بازدید

2105

5

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 52
قیمت کل:  255,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ص...
صاحب الزمان

کد

بازدید

2097

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 52
قیمت کل:  255,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
نبرد شمالي خيا...
صاحب الزمان

کد

بازدید

2085

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 64
قیمت کل:  42,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فتح الهي

کد

بازدید

2084

8

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 40
قیمت کل:  32,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پاسدار گمنام ف...
فرشته زاادي

کد

بازدید

2083

5

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 120
قیمت کل:  1,130,000,000
هرمتر:  0
تهران
---
قيام

کد

بازدید

2107

7

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 51
رهن: 60,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شم...
ابوذر2

کد

بازدید

2103

6

نوع: آپارتمان
کاربری: مسکوني
مساحت: 150
رهن: 250,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
نبرد جنوبي خيا...
مسلم شمالي

کد

بازدید

-1

28

نوع: زمين
کاربری:
مساحت: 330
قیمت کل:  280,000,000
هرمتر:  850,000
مرکزي کرج
---
سياهکلان

کد

بازدید

2104

4

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 92
رهن: 40,000,000
اجاره: 1,300,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

کد

بازدید

2092

4

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 45
رهن: 10,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2087

4

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 155
رهن: 100,000,000
اجاره: 2,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پاسدار گمنام

کد

بازدید

2075

12

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 160
رهن: 250,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2061

10

نوع: ويلايي
کاربری: انباري
مساحت: 130
رهن: 100,000,000
اجاره: 2,300,000
تهران
پاسدار کمنام
خ غفاري

کد

بازدید

2049

23

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,700,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

2048

23

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 125
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,700,000
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
قيام

کد

بازدید

2045

35

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 70
رهن: 20,000,000
اجاره: 350,000
تهران
تهران
اتوبان محلاتي غياثي
گلشناس

کد

بازدید

2054

16

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 170
قیمت کل:  2,700,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
اتوبان محلاتي پارک سوار
---

کد

بازدید

2040

27

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 110
رهن: 40,000,000
اجاره: 800,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2035

18

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 135
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,800,000
تهران
تهران
پاسدار گمنام فرشته آزادي
فرشته اذادي

کد

بازدید

2018

31

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 80
رهن: 30,000,000
اجاره: 15,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
خ پرستار

کد

بازدید

2003

24

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 35,000,000
اجاره: 850,000
تهران
تهران
پاسدار گمنامم
ميدان امام حسن

کد

بازدید

1972

33

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 100
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,100,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1967

38

نوع: ويلايي
کاربری: مسکوني
مساحت: 130
رهن: 60,000,000
اجاره: 1,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

1932

47

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 63
رهن: 50,000,000
اجاره: 2,500,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
پيروزي

کد

بازدید

2102

5

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 49
قیمت کل:  1,750,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

2067

9

نوع: مغازه
کاربری:
مساحت: 200
رهن: 50,000,000
اجاره: 7,000,000
تهران
تهران
ميدان تره بار
آزادگان

کد

بازدید

2062

8

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 22
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,900,000
تهران
تهران
سيزده ابان
پرستار

کد

بازدید

2022

25

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  325,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي شاه آبادي
ميدان تفحص

کد

بازدید

2036

19

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 27
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام شمالي

کد

بازدید

2014

31

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 4
رهن: 10,000,000
اجاره: 500,000
تهران
تهران
پرستار
پرستار شمالي

کد

بازدید

1957

56

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  260,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
پيروزي دروديان
پيروزي

کد

بازدید

1937

50

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 18
قیمت کل:  235,000,000
هرمتر:  0
تهران
تهران
15 خرداد
پا منار

کد

بازدید

1922

54

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 35
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پيروزي پرستار
نبرد شمالي

کد

بازدید

1887

86

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
قیمت کل:  500,000,000
هرمتر:  10,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1880

102

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 40
رهن: 120,000,000
اجاره: 0
تهران
تهران
پاسدار گمنام
---

کد

بازدید

1886

67

نوع: اداري
کاربری: اداري
مساحت: 50
رهن: 20,000,000
اجاره: 3,000,000
تهران
تهران
پيروزي پرستار
پرستار جنوبي

کد

بازدید

1849

82

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 21
قیمت کل:  630,000,000
هرمتر:  30,000,000
تهران
تهران
پيروزي بلوار ابوذر
بين دوم و سوم

کد

بازدید

1853

76

نوع: مغازه
کاربری: تجاري
مساحت: 60
رهن: 50,000,000
اجاره: 4,000,000
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام

کد

بازدید

-1

32

نوع: باغ
کاربری:
مساحت: 39000
قیمت کل:  3,200,000,000
هرمتر:  0
فرحناز
---
---

کد

بازدید

-1

34

نوع: ويلا
کاربری:
مساحت: 0
قیمت کل:  0
هرمتر:  0
تهران
---
گيشا

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه